miércoles, 23 de diciembre de 2009

El Director Xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, ha respondido las preguntas de los internautas.

ENCONTROS DIXITAIS
Tomás Fernández-Couto.

Director Xeral de Montes
Miércoles 23 de diciembre del 2009 a las 11.00 horas
El Director Xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, ha respondido las preguntas de los internautas.


Inicio del encuentro

Bo día a todos , é unha experiencia moi interesante que espero sea útil para avanzar no coñecemento do medio forestal de Galicia.

Para cando a concentración de montes ?

A posta en marcha de agrupacións de propietarios forestais con validez xurídica para xestionar conxuntamente as súas propiedades, acadando explotacións forestais economicamente viables e ambiental e socialmente sostibles é unha prioridade dentro da política forestal deste Goberno. A concentración de montes pode ser un instrumento válido do proceso total, pero sen confundir o obxectivo final cos instrumentos necesarios para acadalo.

Que características debe reunir unha árbore para ser autóctona?

Unha árbore autóctona é aquela que pertence a unha especie presente de forma natural nos ecosistemas forestais orixinais do noso territorio.

¿Que ordes de axudas e en que prazos están previstas para o ano 2010?

Están xa tramitadas, polo procedemento anticipado de xestión, as ordes correspondentes ás accións de mellora selvícola e de restauración do potencial forestal danado polo ciclón Klaus. As ordes correspondentes á reforestación con frondosas e de terreos non agrícolas foron recentemente aprobadas con expedientes con axudas bianualizadas para os anos 2009-2010. No 2010 serán aprobadas novas ordes correspondentes a axudas bianaulizadas para os anos 2010 e 2011 xa que para as accións forestais é fundamental aproveitar as condicións de paro estacional correspondentes ao final de un ano e o comezo do seguinte.

Cando van a pasar os traballadores fixos discontinuos do SPDIF a ser fixos de todo o ano

Os traballadores fixos discontinuos empezaron cun período anual de 6 meses, que nestes momentos foi ampliado a 9 meses. Non hai ningunha decisión ao respecto tomada a curto prazo, o que non significa que non poida no futuro, dado que o sistema de defensa contra incendios estase a avaliar de forma continua, para a súa adaptación ás necesidades de cada momento.

Sendo utópicos, ¿sería posible algún día un sistema de xestión que non distinga a producción e xestión dos montes, do problema dos lumes?

Dentro da xestión forestal é necesario aplicar en cada momento as accións de defensa e prevención precisas, sendo clásicas as de prevención e defensa contra incendios forestais, e as de sanidade forestal. En cada momento o nivel de risco precisa un maior ou menor esforzo de actuación. O obxectivo de todos é que as accións de defensa contra incendios forestais requiran un ritmo decrecente no tempo, pero a realidade é a que marca as pautas.

Buenos días Tomas. En la última campaña electoral se hicieron multiples promesas de plantar millones de arboles en toda España y con los resultados de las urnas se olvido el compromiso. Muchos de los que hemos estudiado ingenieria forestal nos haciamos ilusiones de encontrar trabajo y ahora vemos que no hayla más mínima oportunidad. ¿Crees que el nuevo gobierno de la Xunta emprenderá alguna acción al respecto y podremos encontrar trabajo?

Como ben sabes, os inventarios forestais realizados no territorio galego sistematicamente reflicten un incremento continuado de superficie forestal arborada para tódalas especies, de maneira especial as frondosas autóctonas. No próximo ano teremos os datos do 4º inventario forestal nacional, no que penso que este incremento continuará a verse reflectido nos datos. Por outra banda, sería ilusorio pensar que a actual crise non afectaría ao sector forestal. Ademais, Galicia conta cun sector forestal que poderíamos consideralo da orde do 50% do total español. Este Goberno é consciente desta realidade e estamos a traballar para que o sector siga a medrar. As medidas que proximamente poremos en marcha agardo que teñan un impacto positivo nas posibilidades que o sector ofrece aos profesionais.

¿Por que no se regula el acceso al monte para los deportistas de motos y btt en vez de prohibir el acceso al mismo?, tenemos derecho a practicar nuestro deporte porque no hacemos daño a nadie ni al medio ambiente, todo lo contrario nos preocupamos por cuidarlo.

A realidade é que a Lei básica de Montes establece o regulamento básico para estas actividades, a partires de aí todas as actividades que teñan un impacto positivo para o monte e respecten os dereitos dos propietarios forestais serán contempladas nas sucesivas regulacións forestais.

Se plantea obligar a hacer auditorias externas a las Comunidades de Montes. Todos sabemos que l funcionamiento de muchas Comunidades de Montes deja mucho por desear.

As comunidades de montes veciñais deben estar sometidas aos mesmos controis que o resto dos cidadáns, agrupacións ou organizacións. En si mesmas, non hai nada que faga pensar nun inaxeitado funcionamento sistemático de xeito que os controis correspondentes non teñen por que ser especialmente estritos.

cuando sube la madera de precio

A actual crise orixinou unha importante redución de consumos de produtos procedentes da transformación da madeira, o que provocou unha diminución da demanda de madeira. Por outra banda, a irrupción no mercado dos máis de 30 millóns de metros cúbicos afectados polo Klaus en Francia incidiu de xeito negativo. O prezo da madeira, en gran medida, irá ligado á recuperación do consumo, de feito que nos últimos meses houbo un certo repunte debido á tendencia a unha certa recuperación do mercado internacional e europeo.

La concentración parcelaria del monte, o / y la organización de la propiedad de forma que permitan explotar todos los recursos , fijar población y complementar otras rentas en el medio rural son acciones necesarias e imprescindibles, no se pueden dejar esperar más tiempo. ¿Cúal es su opinión?

Como xa indiquei nunha anterior resposta, consideramos unha prioridade por en marcha en Galicia explotacións forestais que deben ser economicamente viables e sostibles de xeito ambiental e social. A única forma de acadalas pasa en gran medida pola agrupación e xestión conxunta por parte dos propietarios ao través de figuras xurídicas societarias, de maneira que se podan acadar economías de escala. A concentración dos montes (con criterios claros forestais, non sempre coincidentes coas concentracións parcelarias tradicionais) constitúe unha ferramenta valiosa para conseguir unha adecuada seguridade xurídica nestas agrupacións, pero en si mesma non constitúe unha solución, se non forma parte dun proceso global de posta en marcha dunha explotación forestal conxunta.

¿Como ve el futuro del espacio forestal y rural sin habitantes? ¿Como es el futuro con el territorio despoblado y abandonado?

Non o vexo. O territorio galego caracterizouse tradicionalmente por unha gran ocupación do espazo e unha importante presenza da actividade humana, que modelou as paisaxes e xerou ecosistemas antrópicos que precisan da presenza do home para a súa conservación. O noso obxectivo é potenciar o peso do sector forestal en Galicia como aproveitamento dun recurso endóxeno que permita aportar renda e viabilidade á poboación rural.

La Xunta había anunciado la instalación de siete centrales térmicas de biomasa para generar electricidad ¿Por qué se aparcó ese pasó ese Plan?

Neste momento están en proceso de informe as solicitudes de centrais presentadas ao abeiro dese plan. Polo tanto, non só non está aparcado, senón que estamos a traballar no mesmo.

Cando empezaran a sair axudas para tratamentos selvícolas

Está xa tramitándose, polo procedemento anticipado de gasto, a orde de axudas correspondente ao ano 2010, polo que en breve será publicada no DOG.

¿Chegarán algunha vez a un pacto as forzas políticas deste país,para conseguir unha politica forestal a longo prazo?

A política forestal, por definición, e como ben se indica na pregunta, require longos prazos para a súa aplicación. Polo tanto, é dende todo punto desexable a maior concertación política á hora de fixar as normas e os instrumentos de dita política. No noso ánimo está a aplicación deste principio.

¿parecelle bo para este país as politicas forestais contrapostas que se aplicaron os nosos montes nos ultimos anos?

En liña coa resposta anterior, é desexable evitar variacións nos obxectivos de política forestal. Polo tanto, procuraremos o maior consenso posible na consecución deste obxectivo.

No le parece que los proyectos de ordenación de montes son en general malos, no se cumplen y que dejan de lado el pastoreo y la caza?

Os tremendos incendios forestais das décadas dos 70 e os 80 do pasado século afectaron en Galicia a decenas de miles de hectáreas de montes arborados con idades moi próximas ás de corta, privando aos propietarios deses montes da posiblidade de aproveitar a rendibilidade destas masas forestais. Por outra banda, cando vemos fotos do territorio galego en períodos anteriores a estes, desgraciadamente o que vemos son montes pelados e case sen vexetación arbórea. Nas últimas décadas, os incendios forestais continuaron a ser un importante problema para os nosos montes arborados. Malia todo isto, a superficie arborada de Galicia incrementouse de xeito importante, como reflicten os últimos inventarios forestais nacionais, e o impacto dos lumes forestais controlouse en gran medida a partires da década dos 90. Así, a falta de ordenación dos nosos montes empezou a ter importancia e nos últimos dez anos fíxose un importante esforzo de elaboración e aplicación de plans de ordenación forestal. Polo tanto, aínda que a nivel español existan montes con plans de ordenación forestal de case 200 anos de aplicación, en Galicia carecíamos de dita experiencia. Neste contexto, penso que a ordenación forestal en Galicia está desenvolvéndose de xeito adecuado, o sector está concienciado da súa necesidade, e a aplicación está mellorando de forma continuada.

Que opina vostede da situación na que estan na actualidade o Persoal Laboral de Incendios da Xunta de Galicia Fixo Discontinuo que estan nestes momentos na casa cobrando o paro, mentres que Seaga e outras empresas son contratadas con cartos da Xunta de Galicia para desenvolver labores que poderian facer perfectamente estes traballadores. ¿Non e un gasto innecesario para administración en xeral ter este persoal na casa pagandolles o desemprego e contratar persoal por terceiras empresas?

Realmente temos que distinguir o que son os recursos de persoal propio da Xunta de Galicia e o que son os recursos de investimento, sexa ou non forestal. Polo tanto, son cuestións absolutamente diferenciadas os períodos de traballo do persoal laboral propio da Xunta e o que é a execución de investimentos forestais, sexan a través de empresas forestais ou de empresas públicas, como Seaga.

Van seguir pantando O Courel de Piñeiros

No Courel, como no resto do territorio galego, existen masas forestais arboradas cuxos aproveitamentos complementan de xeito importante as rendas dos seus propietarios. Aquelas masas existentes de piñeiros están a ser xestionadas de acordo cos correspondentes plans de ordenación forestal que por suposto contemplan a reforestación dos tramos de corta e de aquelas superficies afectadas por incendios forestais. Por outra banda, creo que é importante lembrar aquí que as superficies arboradas afectadas por incendios forestais supoñen unha merma económica para os seus propietarios que en ningún caso penso que poidan estar relacionadas coa orixe destes incendios, sendo como é a actividade incendiaria considerada no noso ordenamento como unha actividade delictiva. Polo tanto, ditas accións non poden enmarcarse noutro contexto que non sexa o de absoluta normalidade. En todo caso, no Courel tamén se executan plantacións de frondosas, se melloran rexeneracións espontáneas de frondosas autóctonas, e se aplican plans de recuperación dos soutos tradicionais de castiñeiros.

cando van a erradicar os eucaliptos

A erradicación dos eucaliptais de Galicia non é un obxectivo de política forestal. Os eucaliptais supoñen un importante recurso forestal para Galicia e unha importante fonte de recursos. O que si é un obxectivo de política forestal é mellorar a xestión das masas forestais, incluíndo as de eucalipto, mellorar as accións de loita contra pragas e enfermidades, coma no resto das especies, a súa substitución por outras especies no caso daquelas plantacións por riba dos 300 metros de altitude (dado que non é un medio adecuado para o Eucaliptus globulus), e o incremento paulatino da superficie de eucalipto adicado a produción de madeira de serra. O que non se contempla é un incremento da superficie adicada aos eucaliptais.

Que opina das UXFOR?

As UXFOR constitúen unha fórmula de agrupación da propiedade forestal contemplada na Lei de Prevención e Defensa dos Incendios Forestais en Galicia. A súa natureza é administrativa e ten importantes ambigüedades no réxime xurídico aplicable á comercialización de producións e á fiscalidade, entre outras. Así como no eido da aplicación de políticas públicas de defensa contra incendios forestais teñen sentido, aínda que creo que determinados aspectos deben ser modificados, penso que unha figura xurídica de natureza administrativa, cun importante nivel de intervencionismo, non é a fórmula máis adecuada para propoñer aos propietarios forestais para que se agrupen e xestionen conxuntamente as súas propiedades, acadando explotacións economicamente viables.

Fin del encuentro

Un saúdo a tódolos internautas presentes, especialmente a aqueles que aportaron cuestións do seu interese. Penso que esta é unha interesante fórmula de contacto e relación e lamento non poder contestar a máis preguntas, polas limitacións lóxicas de tempo. En todo caso, quero aproveitar para desexar a tódalas persoas relacionadas co sector forestal galego e a todos os galegos en xeral unhas felices festas.viernes, 18 de diciembre de 2009

La Federación de Aserraderos y Rematantes de Madera de Galicia (Fearmaga), Monte Industria y el Cluster de la Madera critican Lei do Solo

La Federación de Aserraderos y Rematantes de Madera de Galicia (Fearmaga), Monte Industria y el Cluster de la Madera denunciaron que el anteproyecto de Ley del Suelo sitúa al sector "en la peor de las situaciones" al permitir que los 315 ayuntamientos de la comunidad elaboren sendas ordenanzas municipales que regulen los usos del suelo rústico directamente vinculados con el aprovechamiento forestal. En un comunicado, las tres organizaciones recordaron que las competencias sobre los montes y sus aprovechamientos forestales están restringidas a las administraciones estatal y autonómica "sin que pueda inmiscuirse la Administración local".


Precisamente, condenan que el documento pretenda reconocer esa competencia a las entidades locales, actuación que califican de "minifundismo administrativo" por considerar que favorecerá la existencia de regímenes, criterios y políticas forestales distintas en los 315 ayuntamientos. Sobre este punto, señalan que a los problemas derivados del minifundismo de la propiedad se suma éste nuevo.

Los empresarios del sector entienden que el anteproyecto de ley "se extralimita" en la regulación de la actividad forestal "especialmente en suelo rústico". Así, demandan que las actividades forestales estén sujetas "únicamente" a lo dispuesto por la legislación sectorial autonómica, que a su vez se enmarca en la ley básica estatal.

En esta línea, atribuyeron la actual situación al hecho de que no exista una ley de montes gallega consensuada entre todas las fuerzas políticas que regule las actividades forestales y defienda al sector.

Las tres organizaciones aseguraron que el sector se siente "discriminado" y que, así, a las dificultades derivadas de la crisis económicas y de la madera derribada por el ciclón 'Klaus' se suma la proliferación de ordenanzas municipales que regulan esta actividad en los municipios gallegos.

Según afirmaron, en Galicia existen más de 70 ordenanzas municipales que regulan las labores de corta, saca y transporte de la madera. Con la futura Ley del Suelo ese total ascenderá a 315.

Todo, añadieron, a fin de "llenar las arcas municipales" mediante la regulación de la actividad forestal "según convenga a cada ayuntamiento". A su juicio, lo único que se conseguirá es acabar con la principal actividad productiva en suelo rústico de protección forestal y hacer peligrar 26.000 puestos de trabajo.

Por ello, reiteraron la importancia de elaborar una ley de Montes consensuada con el sector y todas las fuerzas políticas y consideraron que la Consellería de Medio Ambiente no se debe "extralimitar" con leyes sectoriales "que no le corresponden".

Al mismo tiempo, lamentaron que la Consellería de Medio rural "no sea capaz de velar por los interés del monte gallego". "El sector gallego viene solicitando una Ley de Montes desde hace tiempo que no llega y que, cuando llegue, no podrá actuar ya en cuestiones como ésta", aseguraron.

Asimismo, reclamaron que se hagan valer las competencias sobre aprovechamientos forestales y los intereses de la actividad maderera que el Estatuto de Autonomía de Galicia y la Constitución Española le confieren en exclusiva a la Consellería de Medio Rural. En este sentido, incidieron en que se sienten discriminados frente a otros sectores económicos y consideraron que un sector estratégico para Galicia "no puede estar luchando siempre contra las trabas que pone la Administración".

jueves, 10 de diciembre de 2009

El llenado del Mediterráneo se hizo en menos de dos añosInvestigadores españoles revelan en «Nature» cómo se produjo la mayor inundación de la historia

Fue la madre de todas las inundaciones. El agua fluía desde el Atlántico a una velocidad de más de 300 kilómetros por hora sobre un canal de ocho kilómetros de ancho, 500 metros de profundidad y 200 kilómetros de largo. La descarga de agua sobre lo que hasta entonces era un enorme desierto situado a 1.500 metros de profundidad por debajo del nivel del mar alcanzó un ritmo meteórico que llegó a ser hasta 1.000 veces superior a la que genera el actual río Amazonas. Con tal avalancha, el llenado se aceleraba a una media de 10 metros por día. Ocurrió hace 5,3 millones de años, cuando las aguas del Atlántico encontraron de nuevo el camino hacia el Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar, muy probablemente debido a un hundimiento tectónico de lo que entonces era un istmo que unía a Europa con África. En menos de dos años, toda la cuenca desecada volvió a llenarse de agua para convertirse de nuevo en un mar en lo que ha sido la mayor inundación conocida nunca en la Tierra.


«Es la mayor inundación que conocemos, al menos en la Tierra», constata Daniel García-Castellanos, del Instituto Jaume Almera (CSIC), uno de los responsables de la investigación que hoy publica Nature y que demuestra que el llenado del Mediterráneo se produjo de una forma brusca, mucho más rápido de lo que hasta ahora se creía. De hecho, las estimaciones que se manejaban apuntaban a que el trasvase de las aguas se había llevado a cabo en un período de entre 10 y 10.000 años, cifra que ahora se acorta a entre varios meses y, a lo sumo, dos años. La clave radica en que los investigadores han podido hacer una estimación más exacta de las dimensiones del canal sobre el que se arrastró el agua, mucho más profundo de lo previamente calculado, desde el Atlántico. Parte del estudio que permitió una calibración más ajustada fue posible gracias a los datos facilitados por los ingenieros que trabajaban en el proyecto para la creación de un túnel que una Europa con África y que se encontraron, precisamente, con un problema inesperado: un surco de varios cientos de metros de profundidad rellenado por sedimentos poco consolidados.

En los años noventa, los geólogos y geofísicos pensaron que esa enorme erosión había sido producida por un río de gran caudal durante la desecación del Mediterráneo, pero ahora se ha demostrado que ese surco fue causado por un enorme flujo de agua procedente del Atlántico.

El trabajo podría servir ahora de apoyo para el proyecto de construcción del túnel entre Europa y África. «Nosotros creemos que sí puede servir, aunque esto es algo que ya se verá en el futuro», apunta García.

La investigación abre otras preguntas que deberán de encargarse de responder estudios posteriores y científicos de otras especialidades. Lo que queda por conocer es el efecto que podría tener sobre el clima un cambio tan enorme y abrupto del paisaje terrestre. «El Mediterráneo podría ser un laboratorio natural que nos indique cómo la tierra responde ante un impacto climático tan rápido y a tan gran escala», subraya Daniel García-Castellanos

Fuente: www.lavozdegalicia.es

martes, 8 de diciembre de 2009

Invertir en gestión forestal sostenible puede crear millones de puestos de trabajo

El sector forestal se ha visto afectado de forma severa por la crisis económica global. Sin embargo, tiene un potencial considerable para servir como catalizador en la respuesta mundial a la grave situación económica.
Invertir en gestion forestal sostenible podría significar la creación de diez millones de empleos nuevos en el mundo, según las estimaciones de la FAO.


Mientras se pierde empleo como consecuencia de la desaceleración económica, la GFS podría ser la forma de crear puestos de trabajo, "lo que ayudaría a reducir la pobreza y mejorar el medio ambiente", ha afirmado Jan Heino, Director General Adjunto de la FAO a cargo del Departamento Forestal. Varios países ya han incluido el sector forestal en sus planes para estimular la economía.Una mayor inversión en bosques puede crear empleo en gestión forestal, en el sector agroforestal y en los cultivos silvícolas. Asimismo, podría contribuir a mejorar la gestión de los incendios, el desarrollo y gestión de senderos y lugares de esparcimiento, el aumento de los espacios verdes urbanos, la plantación de nuevos bosques y la restauración de los degradados .

Una mejor gestión forestal y nuevas plantaciones de árboles podrían reducir de forma significativa la tendencia a la disminución de la cubierta forestal que sufren muchos países. También se ayudaría a reducir las emisiones de carbono derivadas del cambio de usos del suelo y podría tener un efecto potencial positivo en el cambio climático, más importante que cualquier otra iniciativa que estén considerando o planificando en la actualidad los líderes mundiales, según la FAO

lunes, 7 de diciembre de 2009

La Xunta tramitó el 96% de ayudas a propietarios de montes por el ´Klaus´

El volumen de madera afectada por el ciclón de enero ronda el millón de metros cúbicos, el 70% procede de montes privados

El 96% de las solicitudes remitidas a la Consellería de Medio Rural por unos mil propietarios forestales afectados por la madera derribada a consecuencia del ciclón Klaus están ya "procesadas". El departamento que dirige Samuel Juárez tramitó 576 expedientes, que abarcan 200.334 metros cúbicos de madera y están distribuidos entre unas 3.000 parcelas forestales.


El director xeral de Montes, Tomás Fernández Couto, explicó que las mediciones en campo rebajaron las previsiones iniciales, que apuntaban a un total de 1,2 millones de metros cúbicos dañados tras el ciclón registrado a finales de enero. El volumen de madera que, finalmente, afectaron los vientos de hasta 200 metros por hora que se dieron en la comunidad ronda el millón de metros cúbicos.

La mayor parte de esa materia prima procede de montes de titularidad privada, alrededor de 700.000 metros cúbicos -los propietarios forestales solicitaron ayudas sólo para un 29% de la madera caída en montes privados-, mientras que la restante se concentraba en superficie de gestión pública. La Administración gallega concluyó los trabajos de retirada de esos 300.000 metros cúbicos que, en casi su totalidad, ya ha vendido.

En lo que respecta a los montes privados, Fernández Couto señaló que entre un 60 y 70% de esa madera "está en ejecución de saca". En concreto, los trabajos han sido iniciados y algunos acabados en 141.176 metros cúbicos.

Su departamento tramitó 364 expedientes con maderistas, a los que la Xunta ha hecho extensivas sus ayudas para así contribuir a que la materia prima derribada pueda retirarse lo antes posible a fin de prevenir incendios forestales. En suma, el departamento que dirige Juárez dedicará 7 millones de euros a esta línea de ayudas.

Couto atribuyó el retraso en la resolución de las ayudas a los propietarios para la retirada de la madera al procedimiento administrativo articulado por el bipartito y que consideró "muy complejo", dado que, como apuntó, se demoró desde la publicación de la orden en abril hasta junio que se recibieron todas las solicitudes. El director xeral destacó, no obstante, la "agilidad" con la que se desarrollaron los trabajos, pese a coincidir con la época de máximo riesgo de incendios, informa Europa Press.
 

viernes, 27 de noviembre de 2009

La Xunta prevé para 2010 un borrador de ley de montes consensuado

Medio Rural introducirá modificaciones en la Lei de Prevención
e Defensa contra os Incendios Forestais, aprobada en 2007

El director xeral de Montes, Tomás Fernández Couto, confió hoy en que la Consellería de Medio Rural cuente el próximo año con un borrador de ley de montes que esté consensuado "al máximo" con los agentes de sector y las fuerzas políticas gallegas para que la futura normativa no sea "continuamente consensuada" y se adapte, así, a los plazos productivos que caracterizan a este ámbito de actividad.


En respuesta a una cuestión formulada por el PSdeG en la comisión parlamentaria de Agricultura, el responsable de Montes defendió que su departamento no desea "esperar cuatro años para dejar otro borrador" pendiente de su tramitación en la Cámara gallega, tras recordar que eso fue lo que sucedió con otros dos textos legales elaborados en las dos últimas legislaturas, uno del bipartito y otro del PPdeG.

En esta línea, apuntó que, por ello, en la actualidad existen tres borradores, el realizado por los 'populares' gallegos en 2005, el consensuado en el Consello Forestal Galego la pasada legislatura y el que, finalmente, impulsó el Gobierno bipartito. El objetivo de Medio Rural será, como añadió, que se pueda trabajar en un anteproyecto para que el sector forestal disponga de una nueva ley.

Fernández Couto precisó, además, en declaraciones a Europa Press, que su departamento prevé introducir modificaciones en la Ley de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales de Galicia, aprobada en abril de 2007 durante el Gobierno bipartito, al considerar que existen cuestiones susceptibles de mejora.

No obstante, la portavoz de Medio Rural del PSdeG, Sonia Verdes, reprochó que el departamento de Samuel Juárez haya dejado "en un cajón" el anteproyecto de ley promovido por el bipartito y "consensuado con el sector" en el que se apostaba, como incidió, en la puesta en valor del monte gallego a través de la ordenación forestal.El director xeral señaló a Verdes que la Consellería trabaja en una nueva figura jurídica orientada a la ordenación forestal y a la prevención de incendios, al sostener que su departamento no comparte la fórmula de la Unidad de Gestión Forestal (Uxfor) reconocida en la Ley de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales.

"Antes de seguir adelante tenemos que comprobar que no estamos creando más problemas de los que estamos solucionando", manifestó, para añadir que se han detectado "bastantes problemas" entre los propietarios a la hora de constituir Uxfor.

POLÍTICA "MEDIÁTICA"

La portavoz socialista acusó a Medio Rural de aplicar una política "mediática" y "de propaganda" tras haber comprometido este verano una inversión de 60 millones de euros en acciones de mejora de la superficie forestal gallega orientadas a la prevención de incendios cuando, añadió, la aportación "real" de ese programa "no supera los 52 millones". Por ello, tachó la noticia de "tendenciosa".

A este respecto, Fernández Couto justificó que los 60 millones de euros procedían del presupuesto anual de la Consellería para 2009 y de las incorporaciones de partidas que no se ejecutaron en años anteriores. Esa cuantía se dirigirá, como señaló, a realizar trabajos silvícolas, pistas forestales, mejora de las masas arbóreas y a retirar la madera derribada por el ciclón 'Klaus', entre otras iniciativas, en un total de 25.000 hectáreas de superficie.

Por su parte, Verdes criticó que se prometiera dedicar 15 millones de euros a diversas acciones --como tratamientos silvícolas y mejora de las producciones forestales-- en los montes de gestión pública de la comunidad gallega cuando la actuación se limitó, como aseveró, al 3,2 por ciento de las masas forestales que son competencia de la Xunta.

AYUDAS APROBADAS

La diputada socialista pidió al equipo de Medio Rural que "gobiernen" y lamentó que "en 8 meses" la Consellería no haya publicado "ninguna orden de ayudas" dirigida al sector forestal, del que recordó que está afectado por la crisis económica.

En este punto, el director xeral afirmó que todas las órdenes de ayuda están "ya tramitadas y aprobadas" y que la redacción de una nueva convocatoria destinada a la recuperación de las zonas afectadas por el 'Klaus' se encuentra "muy avanzada".

Según precisó, en agosto su departamento dio luz verde a una línea de ayudas para la comercialización de productos silvícolas, con una dotación de 6,4 millones de euros --se aprobaron 94 expedientes--.

Además, Medio Rural aprobó en octubre otras dos órdenes, una para la forestación de tierras no agrícolas --dotada de 6,3 millones de euros y de la que habrá 274 beneficiarios-- y otra de fomento de frondosas caducifolias, con 86.482 euros --244 beneficiarios--.

Fuente: http://www.xornal.com

martes, 24 de noviembre de 2009

A agrupación de propietarios e a certificación e ordenación forestal, chaves de futuro do noso monte

agalega.info - Videos das noticias dos informativos da TVG

El precio de la madera se recupera y augura su próximo relanzamiento

El metro cúbico de eucalipto se paga ya a 30 euros en la
comarca de Ferrol y el pino observa cierto repunte

Las asociaciones buscan la certificación forestal, imprescindible a medio plazo  para vender en Europa


Una nueva alza de los precios de madera de eucalipto augura una próxima recuperación de los mercados, tras la crisis y los daños causados en los bosques por el ciclón Klaus . Según los datos manejados durante una reunión celebrada en Ferrol por representantes de Monte Industria, que agrupa a las patronales, y de la asociación de propietarios Fomento Forestal, se está pagando ya el metro cúbico de eucalipto pelado a 30 euros, que serían diez euros menos con la casca. La rolla (para aserradero), está también a 29 euros más IVA, y el pino, que andaba a cinco euros la tonelada, se cotiza a diez, y el doble si es para rolla.


Con estos datos, el presidente de Fomento, Luis Garnelo, considera que es la coyuntura adecuada para pensar a medio plazo y, por tanto, afrontar la tarea de las certificaciones forestales porque, comenta, pronto llegará el momento que no se podrá vender madera en Europa sin este requisito. La certificación garantiza que los bosques están explotados con criterios medioambientales y de sostenibilidad. Fomento, que agrupa a propietarios de la zona de Monfero, pretende dar este paso con Monte Industria e importantes rematantes de la zona como Forestal Cando, con sede en San Sadurniño. La primera tanda de certificaciones, añade Garnelo, se hará con 200 hectáreas de varios propietarios.

Teresa Rañal, que representa a las asociaciones entre Ferrol y A Mariña agrupadas en la federación Promagal, es partidaria de abordar la cuestión de las certificaciones en la Mesa da Madeira, intentando que la Consellería de Medio Rural participe activamente dado el elevado minifundismo del sector y la escasa penetración del asociacionismo, a pesar del proceso vivido en los últimos años con la creación de numerosas agrupaciones de propietarios en el norte de Galicia. Avanza que en Moeche ya han tratado el asunto a través de Euroeume Forestal.

Luis Garnelo se queja de que «no se cumple» la decisión de no vender, en reacción a los bajos precios. «Solo hay que ver la madera que sale de Ferrol en tren, o en barco de Cariño», sugiere.

Fuente: www.lavozdegalicia.es

viernes, 20 de noviembre de 2009

Balseiros reúne a ganaderos y comuneros para que asuman la tutela municipal en el plan de montes

El alcalde de Cerdedo, José Balseiros, está rematando sus contactos previos con todos los colectivos de comuneros y ganaderos del municipio para que colaboren en el ambicioso proyecto que quiere poner en marcha el Concello en materia de prevención de incendios y de aprovechamiento de los montes cerdedenses.


El ayuntamiento llegó a tener aprobado un plan piloto con clara implicación de la consellería de Medio Rural. Hubo ya algunas actuaciones concretas, pero hace un año surgieron problemas graves con la agrupación de comunidades de montes, y varios aspectos de ese plan piloto están aún en el aire, pendiente de que el Concello de Cerdedo puede reorganizar y comprometer a todos esos colectivos, eso sí con la tutela municipal en esta ocasión para que no se produzcan sorpresas como la que tiene en el juzgado a la vieja mancomunidad de montes, con su presidente desaparecido.

El propio regidor municipal explicaba ayer sus últimas gestiones y sus siguientes pasos.

Los ganaderos, comprometidos

José Balseiros afirmó que ya mantuvo reuniones claves con los dos colectivos de ganaderos del municipio, los de Quireza y de Cerdedo, a los que expuso las expectativas y la situación actual de ese proyecto de prevención y lucha contra incendios y aprovechamiento integral del monte.

El alcalde dijo que ambos colectivos quieren implicarse a fondo en la iniciativa, aceptando además de tutela municipal en muchas de las actuaciones.

En la práctica, todos están comprometidos en un proyecto que permitirá crear cierres y otras infraestructuras de silvopastorero, de forma que se pueda alternar a los caballos y a las vacas pastando en unas zonas y después en otras, para despejar el terreno de maleza y toxo. Se crearán también puestos de bebederos, comedores y zonas de pasto.

Reunión clave, en breve

Por otra parte, las reuniones que mantuvo Balseiros con buena parte de los colectivos de comuneros han servido para ir concienciado a todos a favor de este ambicioso proyecto, y para celebrar en breve una asamblea para reagrupar a todas las asociaciones, creando un gran área forestal con actuaciones diversas en las que siempre se contará con el asesoramiento, patrocinio y gestión municipal. Se trata de reordenar el monte, luchar contra los incendios y buscar el mayor rendimiento.

Fuente: www.lavozdegalicia.es

viernes, 13 de noviembre de 2009

INFORMACIÓN INTRUSISMO REDACCIÓN PLANS MUNICIPAIS CONTRA INCENDIOS FORESTAIS‏


 

Dende o COETFG informamos sobre o seguinte:

Dende que o Colexio tivo noticia de que nalgúns Concellos na nosa Comunidade se estaban a redactar os "Plans Municipais de Prevención e Defensa contra incendios forestais" por persoas que non son tituladas forestais competentes, púxose en marcha unha labor de recopilación de información a través das Administracións Autonómicas e Locais, prensa e achegas de colexiados.


En base ós datos obtidos atopámonos en posición de anunciar que:

Nos vindeiros meses o COETFG, procederá a tomar as medidas legais oportunas contra as persoas, entidades ou organismos que consten como redactores de ditos Plans e se atopen nalgún dos casos seguintes:

1º- Que non foran redactados por Enxeñeiro Técnico Forestal ou Enxeñeiro de Montes, legalmente habilitados para o exercicio da profesión (isto é: titulados e colexiados no Colexio Profesional correspondente).

2ª- Cando ditos documentos non estean visados polo Colexio Profesional competente (para o caso dos Enxeñeiros Técnicos Forestais será o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais).

Para elo pártese da base legal:

• Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, a cal especifica no seu Capítulo II, Artigo 13, punto 6, que os devanditos plans deberán estar redactados por titulado forestal competente, implicando isto que, no caso de ser redactados por un Enxeñeiro Técnico Forestal, deberán ser visados no COETFG.

• Lei 11/2001 de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia.

• Lei 2/1974 de Colexios Profesionais.

• Constitución Española 1978.

• Lei 30/2007 de contratos do sector público.

• Lei 7/1997 de medidas liberalizadoras en materia de solo e Colexios Profesionais.

• Lei 30/1992 de 26 de novembro de réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común.

• Lei 6/1997 de 14 de abril de organización e funcionamento da Administración Xeral do Estado.


O fundamento da presente decisión é a defensa da profesión contra o evidente intrusismo profesional que se está a detectar.

Engadir que, na medida do posible, a colaboración de tódol@s colexiad@s será de grande axuda para levar adiante este traballo.

Sen outro particular, recibe un saúdo do COETFG.
 Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia
Rúa Sánchez Freire, 64 - Baixo Dereita
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Telf.: 981 520 077 / 981 524 731 Fax: 981 520 077Forcarei aprueba un plan local contraincendios que fija las acciones de prevención prioritarias

El Concello de Forcarei acaba de aprobar su primer Plan municipal contraincendios, que recoge las principales zonas de riesgo del municipio y fija las actuaciones de prevención prioritarias.


Hasta el momento, el Concello había acometido actuaciones puntuales de prevención. El plan recién aprobado se convertirá en el marco global de actuación y marcará las intervenciones futuras. Con él aprobado, el Concello podrá acudir a la Xunta para solicitar la firma de convenios de colaboración en la lucha contraincendios. El plan establece como zonas de alto riesgo de incendios y especial protección los polígonos industriales, las gasolineras de O Pozo y Portela de Lamas, las granjas situadas en zonas aisladas y un buen número de núcleos de población. Los de Pereira, Pardesoa, Ventoxo, Quintillán y Castrelo son algunos de los que requieren especial atención. El plan recomienda los desbroces en el entorno para quebrar la continuidad de la superficie forestal y las zonas habitadas.

Por otra parte, Forcarei acaba de justificar el convenio con la Xunta para el desbroce de pistas, con una aportación de la administración gallega de más de 8.000 euros.

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/

miércoles, 11 de noviembre de 2009

Medio Rural dispondrá de 661,4 millones en 2010, un 3,7% menos que este ejercicio

La Consellería de Medio Rural dispondrá de 661,4 millones de euros en 2010, cuantía que representa una disminución del 3,7 por ciento respecto a las cuentas del presente ejercicio en el que la Administración agraria gallega gestionó 649,8 millones, mientras que la Dirección Xeral de Conservación da Natureza --integrada en el departamento de Samuel Juárez esta legislatura-- contó con 37,3 millones.


Los salarios de altos cargos, asesores y personal de gabinete se redujeron en las cuentas del próximo ejercicio y se incrementaron las inversiones en infraestructuras y bienes para uso general. Los gastos corrientes cayeron un 17 por ciento respecto a 2009.

Así lo expuso hoy el conselleiro, Samuel Juárez, en Vilalba (Lugo), donde presentó los presupuestos de su departamento, que se centrarán en mejorar la calidad de vida y la diversificación económica en las zonas rurales para frenar la despoblación y el envejecimiento de la población de esas áreas.

También incidirán en la conservación de naturaleza y la biodiversidad, en la mejora de la renta agraria, la garantía de producción de alimentos sanos y seguros, la apuesta por la transformación y comercialización de los productos, la innovación tecnológica y la valorización del monte.

En el ámbito de las infraestructuras, Medio Rural impulsará la dotación y mejora de la calidad de los servicios públicos y la estructura de las explotaciones a través de iniciativas como el Plan Estratéxico de Infraestruturas no Medio rural (PEIM). Diversas partidas presupuestarias se destinarán a la concentración de tierras agrarias, mediante el aprovechamiento y mejora del Banco de Terras de Galicia.

Respecto al desarrollo rural, la Consellería potenciará el tejido empresarial y asociativo, social, cultural y económico a través de líneas de ayuda para proyectos de diversificación económica, así como con el impulso de los grupos de desarrollo rural (GDR).

Una parte importante del presupuesto de Medio Rural se dirigirá a potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en los sectores agrario, ganadero y forestal.

Fuente: www.europapress.es

Promagal solo vende madera tirada por el «Klaus» ante los bajos precios

La federación Promagal, que agrupa a más de dos mil propietarios de montes de la zona norte de Galicia, con 22 asociaciones agrupadas, mantiene su posición de vender solo la madera de eucalipto dañada por el ciclón Klau s. Según ha explicado la presidenta, Teresa Rañal, con ello se pretende influir en la recuperación de los precios. Aunque se ha registrado un alza, «todavía está a 25 euros la tonelada, que es el nivel del 2005», sostiene. Ello quiere decir que el incremento en 63 euros la tonelada de pasta de papel, principal destino del eucalipto, desde el pasado agosto aún no ha repercutivo «en el monte».


Promagal calcula que ello ocurrirá a lo largo del 2010, momento en el que la directiva federativa se replanteará su estrategia. En estos momentos el precio de la tonelada de pasta está en 438 euros. La federación trata así de establecer una política comercial común para los grandes eucaliptales del norte de las provincias de A Coruña y Lugo, con una capacidad de producción superior al millón de toneladas anuales. Rañal, como representante del colectivo, participó en la Mesa da Madeira (foro en el que está representado todo el sector, más la Administración) celebrada la pasada semana en Santiago. Ha señalado que solicitó ayudas para la restauración de los montes afectados por las catástrofes naturales (el ciclón e incendios), es decir, reforestación. Durante la reunión, el director xeral anunció que antes de fin de año se publicará una orden que regulará estas ayudas, si bien diferentes sectores o agrupaciones como la Asociación Forestal de Galicia ya han presentado propuestas.

A Promagal le preocupa que el tamaño mínimo de las parcelas para acogerse a estas ayudas sea de una hectárea, como se plantea por parte de la Administración. «Este tamaño dejaría fuera a muchísimos propietarios», sostiene Rañal. Ya ocurrió así con la primera orden de la Xunta sobre las ayudas a los dueños de montes afectados por el Klaus y ahora se repetiría la situación con la recuperación de bosques. Promagal reconoce que la Xunta pretende con ello fomentar la agrupación de parcelas y la asociación de dueños, pero «la realidad es que todavía las Uxfor [marco legal actual de estas entidades] son muy pocas en Galicia», sugiere también.

En segundo lugar, Promagal ha pedido ayudas contra la plaga del goníptero, un insecto parásito del eucalipto que ataca los brotes y merma la producción maderera. Llegó a Galicia en madera de eucalipto importada de otros países y desembarcada en los puertos del sur con destino a la factoría de Ence en Pontevedra. Se combate con una avispilla ( psila ) cuya cría y reproducción a la escala necesaria es costosa.

Fuente:  www.lavozdegalicia.es/

Las micorrizas permiten un mayor éxito en la reforestación de los bosques

Un estudio da las claves para lograr un mayor éxito en la recuperación de los bosques usando plantas inoculadas con hongos. Según el Dr. Andrade, estas plantas asociadas a hongos, micorrizas, presenta una menor mortalidad y permiten que se regenere antes. Los resultados de este estudio han demostrado que la recuperación de los bosques del sur de Brasil con este tipo de plantas asociadas a hongos es más rápida que la observada utilizando plantas sin asociar a hongos.

Tras su paso por la Estación Experimental del Zaidín, en Granada, centro perteneciente al CSIC, para su formación como doctor, Galdino ha vuelto a la EEZ para impartir esta charla dando a conocer los avances científicos que han logrado.

Su grupo de investigación ha trabajado con las plantas arbóreas que se utilizan en la reforestación de bosques dañados. Su objetivo principal era determinar las consecuencias que podía tener el reforestar con plantas micorrizadas, es decir, con plantas a las que se les ha asociado un hongo. Para ello, el equipo del Dr. Andrade determinó la dependencia de estas plantas a los hongos para poder crecer.

Mediante el muestreo de parcelas correspondientes a cuatro estadios sucesionales distintos (1- Pastizal en suelo degradado; 2- Pastizal que incluye plantas arbóreas pioneras ; 3- Plantas arbóreas pioneras, secundarias iniciales y tardías; y 4- Plantas arbóreas secundarias tardías y clímax) evaluaron distintas características del suelo a lo largo del año (concentración de nutrientes, distintas actividades bioquímicas, diversidad de grupos funcionales de microorganismos, colonización micorrícicas, diversidad de esporas de hongos micorrícicos en el suelo, etc...) y observaron que la colonización micorrícica, plantas asociadas a hongos, y la densidad de esporas, de estos hongos, disminuyeron a lo largo de los distintos estadíos sucesionales.

El nivel de fertilidad del suelo y la actividad microbiana, sin embargo, eran mayores en las parcelas que presentaban niveles mas avanzados de la sucesión vegetal. Estos resultados permitieron a estos investigadores determinar que las plantas de los estadios iniciales de la sucesión son más dependientes de las micorrizas que las presentes en los bosques maduros, en donde las plantas parecen ser poco dependientes de la simbiosis.

Tal como esperaban, existía una fuerte dependencia a los hongos en los grupos de plantas con los que primero se inicia la sucesión vegetal, en cambio observaron que las plantas de bosques maduros, que se encuentran en la última etapa de la sucesión vegetal, son mucho menos dependientes de los hongos para su crecimiento.

Estos resultados han sido comprobados en el laboratorio y posteriormente fueron validados con estudios de campo. Así, sabiendo que en las áreas donde hay más biodegradación del bosque hay una mayor dependencia de las plantas a los hongos para su crecimiento, se podrán realizar reforestaciones apropiadas a esas áreas utilizando plantas a las que se les han inoculado hongos obteniéndose un mayor crecimiento de las plantas y disminuyendo la mortalidad de las mismas.

Fuente: www.portalforestal.com

jueves, 5 de noviembre de 2009

Cerdedo reestructura el Plan Piloto Contra Incendios

El alcalde de Cerdedo, José Balseiros, mantuvo ayer un provechoso encuentro con el director xeral de Montes, Tomás Fernández, de quien consiguió compromisos para llevar a cabo actuaciones de dotación de infraestructuras, ya dentro de lo que queda de año, en terrenos forestales de este municipio y que se puedan enmarcar dentro del plan piloto que Cerdedo tiene elaborado, en materia de aprovechamiento de montes y defensa contra los incendios, y que quiere llevar a cabo con el apoyo de la Xunta.


El mismo plan quedó un tanto obstruido hace un año una vez que surgieron problemas con la mancomunidad de montes de Cerdedo, en la que se integraban la mayoría de las comunidades. Ahora el Concello está más dispuesto a asumir toda la tutela que sea posible, ya que la riqueza forestal es amplia pero muchas de esas comunidades están inactivas o formadas por ocho o diez comuneros, de bastante edad y con pocas ganas de aventuras . Balseiros quiere unir en un mismo proyecto a los comuneros más activos.

En los dos meses que quedan de año la citada dirección xeral de Montes mejorará algunas pistas, creando cortafuegos y depósitos de carga de agua para camiones y helicópteros. Para el 2010, según concretó hace semanas Balseiro con el propio conselleiro de Medio Rural, habrá actuaciones mucho más ambiciosas y concretas.

Fuente: www.lavozdegalicia.es

martes, 20 de octubre de 2009

Samuel Juárez, compromete una línea de ayudas forestales para 2010 y una Ley de Montes en la presente legislatura

El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, comprometió hoy una línea de ayudas forestales para 2010 cuya cuantía económica será "importante", así como la aprobación esta legislatura de una ley de montes "de consenso" y con una "amplia vocación de permanencia en el tiempo". Así lo aseguró a Europa Press el director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, tras mantener hoy, junto al titular de la Administración agraria gallega, una reunión con representantes de la Asociación Forestal de Galicia.

Una de las cuestiones tratadas en el encuentro, según explicó, fue la "conveniencia" de dar luz verde en esta legislatura a una ley de montes "de consenso y de futuro", así como de avanzar en el desarrollo normativo de sus aspectos más importantes."Existe la voluntad de establecer una situación de consenso y de pactos en el ámbito forestal", recalcó, tras subrayar que en las dos últimas legislaturas fueron dos los borradores de sendas leyes de montes las que quedaron pendientes de iniciar el trámite parlamentario.

En el encuentro, se analizaron las necesidades en materia silvícola y de ordenación forestal; el refuerzo de la presencia de madera certificada en la comunidad; las posibilidades de mejora de la fiscalidad forestal; el fomento de los 'soutos' --bosque conformado por castaños-.También se habló de aspectos vinculados a la sanidad forestal, al desarrollo de la biomasa y a la articulación de posibles líneas de ayuda más necesarias para el sector forestal

Fuente: www.portalforestal.com

lunes, 19 de octubre de 2009

A caza en Galicia

Medio Rural publica, na véspera do comezo da tempada, a guía informativa “A caza en Galicia”
  • A publicación resume de xeito práctico, en 46 páxinas, o máis destacado da normativa vixente sobre a actividade cinexética
  • Lémbrase que o período para exercer esta práctica, válido con alcance xeral, será o comprendido entre os días 18 de outubro de 2009 e 6 de xaneiro de 2010
  • A guía inclúe tamén información sobre as especies, os métodos e as limitacións xerais ou particulares para desenvolver esta actividade na Comunidade galega
 

A Consellería do Medio Rural ven de publicar a Guía Informativa “A Caza en Galicia” correspondente á tempada 2009-2010, que comeza oficialmente pasado mañá, domingo día 18. Trátase dunha publicación que sae do prelo con carácter anual, moi popular entre os afeccionados á práctica cinexética, que se distribúe en colaboración coa Federación Galega de Caza, así como por medio dos axentes forestais da Consellería do Medio Rural e en armerías e tendas especializadas. A través de 46 páxinas, a guía –da que se tiraron un total de 30.000 exemplares– resume, co apoio de preto de 70 imaxes, gráficos, mapas e táboas, a información actualizada sobre a normativa vixente, especies, métodos e limitacións xerais para desenvolver esta actividade.

Na guía, a toda cor e de fácil manexo, resúmense os contidos da Orde publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) do pasado día 5 de agosto pola que se determinan as épocas hábiles de caza durante a tempada 2009-2010. Esta norma de vedas regula, en cumprimento do disposto no artigo 42 da Lei 4/1997, de caza de Galicia, os períodos hábiles de caza, as especies sobre as que se poderá exercer a práctica cinexética, os métodos autorizados e as limitacións xerais ou particulares que afectarán ao exercicio desta actividade na Comunidade Autónoma no referido período. Segundo o establecido por esta Orde –tal e como tamén se lembra na guía– o período hábil para exercer a caza, válido con alcance xeral, será o comprendido entre os días 18 de outubro de 2009 e 6 de xaneiro de 2010, ambos inclusive. Os días da semana nos que se permitirá o seu exercicio dependerán de que se trate dunha ou doutra das modalidades de caza maior ou menor.

Limitacións

Entre as limitacións, en canto a pezas de caza, explicítase que nunca poderán incluírse como tales as femias de especies de caza maior cando vaian acompañadas das súas crías; os machos inmaturos de corzo, cervo ou gamo ou os machos adultos que efectuasen a esmouca antes do peche do seu período hábil de caza. Ademais, determínase que tódolos animais de caza maior que fosen abatidos deberán ser identificados mediante unha precintaxe que lles será facilitada aos titulares dos terreos cinexéticos pola Consellería do Medio Rural, logo do pagamento da correspondente taxa.

Para máis información, pódese descargar a guía en formato pdf no seguinte enlace:

jueves, 15 de octubre de 2009

ENCE proyecta en Huelva la mayor planta nacional de producción de energía a partir de biomasaENCE proyecta en Huelva la mayor planta nacional de producción de energía a partir de biomasa, con una potencia de 50 megavatios. En el proyecto, que se ha presentado esta mañana, se invertirán unos ochenta millones de euros, creará cuatrocientos empleos y estará a pleno rendimiento a principios de 2011.

Huelva se va a poner a la cabeza de España en la producción de energías renovables gracias a la biomasa. Las raíces, hojas y corteza del eucalipto, es decir, todo lo que no queda transformar en pasta de papel, lo va a aprovechar la factoría de ENCE en San Juan del Puerto para producir, a partir de 2011, 50 Megavatios.

El proyecto será realidad gracias a los acuerdos de la empresa de dcelulosa ENCE con la Junta de Andalucía para el desarrollo energético y forestal de la provincia. En el proyecto, ENCE invertirá ochenta millones de euros, y calcula que creará 400 empleos en el ámbito rural. La mayor productividad permitirá eliminar 40.000 hectáreas de eucaliptal.
 

lunes, 12 de octubre de 2009

El sector maderero calcula que la reordenación del bosque costará unos 3.000 millones

Silvicultores, aserradores, rematantes y las industria de pasta y tablero entienden que en la comunidad hace falta una apuesta pública decidida por invertir en el monte. Según los cálculos de las madereras, las explotaciones forestales rentabilizan su actividad a partir de un tamaño de 25 hectáreas, una superficie que está muy lejos de la media gallega. Diversos estudios elaborados por la industria gallega calculan que Galicia precisa una inversión de unos 3.000 millones de euros para consolidar un escenario forestal competitivo. Este desembolso público -que según el ramo debería hacerse durante decenios- supondría a largo plazo un importante ahorro en incendios y numerosos efectos beneficiosos para la economía gallega, como fijación de empleo en el mundo rural (castigado por un vertiginoso proceso de despoblación). También aumentaría las posibilidades de inversión de la industria maderera al poder transformar más materia prima.

Medio Rural alerta de que el resultado del proceso de cambio se verá a muy largo plazo

La Consellería de Medio Rural, competente en materias de gestión forestal, advierte de que los resultados de un mejor aprovechamiento del bosque una vez resueltos los problemas de propiedad se verán «a muy largo plazo». El director xeral de Montes, Tomás Fernández Couto, que ya ocupó este cargo en anteriores legislaturas, explica que la apuesta por la agrupación forestal para una gestión conjunta que genere mejores rentabilidades «es un objetivo estratégico» de su departamento. Sobre la gestión del bipartito, el responsable de la Xunta se muestra claro: «Nosotros compartimos la filosofía de la Uxfor creadas por Suárez Canal, pero entendemos que requieren algunas modificaciones porque el modelo actual puede ser útil en unos casos y no en otros». Pese a todo, la Xunta apuesta por la nueva figura societaria que recoge la ley de montes, pero mientras no esté operativa considera que se debe aprovechar la Uxfor para continuar la estrategia de agrupación.

Os donos de monte que agrupen o seu terreo terán mellor trato fiscal

O minifundio fai que en Galicia haxa xa dous millóns de parcelas forestais abandonadas ou infrautilizadas

A Xunta negocia con Madrid unha nova figura societaria para a xestión conxunta das explotacións

Os propietarios forestais que agrupen as súas parcelas para unha xestión conxunta do monte poderán optar a un mellor trato fiscal. A Xunta iniciou as negociacións co Goberno central para o desenvolvemento dunha nova figura societaria -prevista na lei estatal de montes do 2003- que incentive o aproveitamento forestal. Con esta rebaixa tributaria, que afectaría ao imposto de Sociedades, tamén se pretende atraer ao capital privado para que invista no monte, un instrumento apenas utilizado ata agora. Os donos particulares de parcelas forestais non sempre teñen os suficientes recursos para rendibilizar as explotacións. A Consellería de Medio Rural xa constituíu un grupo de traballo para presentar en Madrid unha proposta para o desenvolvemento desta nova figura societaria, que tamén ve con bos ollos o ministerio que lidera a galega Elena Espinosa.


A estrutura minifundista da propiedade do monte é o que explica que en Galicia haxa xa dous millóns de parcelas forestais abandonadas ou infrautilizadas, un problema endémico que arrastra esta comunidade. Segundo as últimas cifras oficiais, nesta autonomía hai 672.000 titulares catastrais de monte, nunha poboación de apenas 2,8 millóns. O reducido tamaño das parcelas -oito de cada dez teñen menos de media hectárea- hai pouco rendible a súa explotación e o resultado é que unha boa parte do bosque galego está abandonado, o que dispara o risco de incendios e significa desaproveitar economicamente un recurso estratéxico.

O impulso á nova figura societaria require do traballo conxunto das Administracións autonómica e central, porque hai que modificar algúns aspectos da lei de sociedades e da regulación fiscal para pór en marcha as exencións tributarias. Medio Rural tamén está ultimando modificacións no modelo da Uxfor (unidade de xestión forestal), ferramenta que impulsou o bipartito durante a pasada lexislatura para resolver precisamente este problema.

A consellería liderada por Samuel Juárez entende que se trata dunha figura que pode funcionar nalgúns casos -ten un mecanismo asembleario no que non sempre é fácil pór de acordo a todos os propietarios- e que expón algúns problemas de aplicabilidad xurídica ao servir para montes veciñais e particulares.

Tamén consideran que debe ampliarse nalgúns supostos a superficie mínima requirida, que só é de quince hectáreas.

viernes, 9 de octubre de 2009

Concesion Administrativa de Aguas- Legalización de Aguas

La gestión moderna del dominio público hidráulico, en especial del propio recurso hídrico, es inconcebible sin el conocimiento y control de los volúmenes de agua utilizados por los distintos usuarios. También es necesario conocer los volúmenes de agua retornados al dominio público hidráulico después de su uso y la cuantía de los vertidos a aquél de aguas residuales.

En el proceso de adaptación sufrido por la Ley de Aguas en la última década, se han introducido diversas determinaciones sucesivas sobre esta materia. En este sentido, el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, ya establecía la obligación, para los que por cualquier título jurídico tenían derecho a la utilización privativa de las aguas, de instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garantizaran información precisa sobre los caudales de agua efectivamente utilizados, y en su caso, retornados. En aquel entonces se atribuía a los organismos de cuenca la competencia para determinar en su ámbito territorial los sistemas de control efectivo de esos caudales.

Posteriormente, la disposición adicional duodécima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, reiteró que los organismos de cuenca determinarían los medios de control efectivo de los caudales concesionales y de los vertidos al dominio público hidráulico, estableciendo los procedimientos de comunicación e inspección de dichos medios. Asimismo, fijaba el plazo de cuatro años contados a partir de su entrada en vigor para que los titulares de derechos instalasen dichos medios de control.

Finalmente, la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su disposición final primera, modificó el texto refundido de la Ley de Aguas, introduciendo en su apartado sexto un nuevo cambio por el que se encomienda a la administración hidráulica el establecimiento con carácter general de la normativa para regular los sistemas para realizar el control efectivo de los caudales de agua utilizados y de los vertidos al dominio público hidráulico. Expresamente se menciona que, los titulares de las concesiones administrativas de aguas y todos aquellos que por cualquier título tengan derecho a su uso privativo, estarán obligados a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados.

Dada la importancia que tiene esta orden ministerial en los expedientes de legalización de augas, sobre todo a comunidades de usuarios de agua se publica esta hoja informativa:Hoja Informativa OM Cont Adores 2009

Solo el 8% de los montes gallegos puede acceder a los «contratos verdes»

Solo el 8% de los montes gallegos tiene los certificados de sostenibilidad exigidos para acceder a los «contratos verdes», lo que ha llevado a la industria forestal a importar materia prima, mientras la caída de la demanda general de madera amenaza a más de 3.000 empleos directos en Galicia. Técnicos, productores y sindicatos señalan que, mientras en Europa el 50% de los bosques están certificados, los productos gallegos del monte no pueden acceder a una parte millonaria del mercado internacional por carecer de este estos distintivos, cada vez más exigidos por administraciones y empresas al adquirir material, mobiliario o papel.

De hecho, para optar a la contratación pública -que supone más del 15% del PIB europeo- la Unión Europea (UE) exige que la materia prima provenga de un bosque gestionado de manera sostenible.

En el 2009, sólo alrededor de 120.000 de las 1.400.000 hectáreas forestales gallegas tenían estos certificados, una situación paradójica que agrava la crisis de un sector en el que los precios de la madera han caído hasta un 40% en el último año, debido al excedente de materia prima y a la reducción de las talas.

«Estamos perdiendo la carrera de la competitividad», aseguró a Efe el gerente de la asociación de productores Monte-Industria, Juan Picos.

La mitad de la madera que se corta en España procede de Galicia, pero sólo el 8% está certificada, por lo que «hay fábricas paradas, mientras los tableros se traen de fuera», añadió Picos.

Las políticas de «compra verde», impulsadas tanto por la UE como por compañías como Inditex, requieren un certificado, como los emitidos por el Sistema de Certificación Forestal Paneuropeo (PEFC) y Forest Stewardship Council (FSC), que garantice el equilibrio social y medioambiental en la explotación forestal.

«Se trata de controlar la transformación del producto y garantizar que la materia prima procede de un bosque gestionado de manera sostenible», explicó la secretaria general de PEFC España, Ana Belén Noriega.

Por ello, no sólo se controla la extracción de la materia prima sino también todo el proceso hasta la elaboración final del producto: sillas, cartones, bolsas, papeles o plantas aromáticas. Es la denominada «Cadena de Custodia».

La demanda de las empresas tira en la actualidad de esta cadena y obliga a la industria a buscar materia prima certificada que Galicia «no es capaz de abastecer», reconoció el responsable del sector forestal de Unións Agrarias, Jacobo Feijoo. «El eterno problema del minifundismo», añadió su homólogo de CC.OO., Alejandro Rodríguez Pazos.

Dos tercios de la superficie forestal está dividida en parcelas de 0,5 hectáreas, «por lo que es muy difícil de aprovechar», comentó el profesor de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Alberto Rojo. De hecho, sólo la Xunta -86.177 hectáreas- y algunas empresas -Finsa o Norte Forestal- certifican sus montes.

Sin embargo son muy pocos los propietarios privados -mayoritarios en Galicia- los que acceden a estos certificados. ¿La razón?. El coste, «incluso 100 veces superior al de otros países», resaltó Picos.

Además, la situación se agrava. Desde 2006, Galicia perdió más de 23.000 hectáreas de monte certificado, y desde enero la superficie con sello PEFC descendió en 18.000 hectáreas.

Para evitar el sobrecoste para los propietarios, las certificadoras proponen una gestión agrupada. «Es necesario un ente que gestione la acreditación, y puede ser la Administración, como sucede en Castilla y León, País Vasco o Cataluña», apuntó Rojo.

«La administración debe ayudar, pero también las empresas», afirma Feijoo. La papelera Portucel prima al propietario en la venta de madera certificada, «algo que Ence no hace», resaltó irónico.

No obstante, no todos en el sector avalan los certificados. «El sello no implica ser inocuo para el medio ambiente», advirtió el secretario ejecutivo de la asociación ecologista Adega, Fins Eirexas, aunque reconoció que los certificados son una buena iniciativa, «siempre que se cumplan las exigencias».

Fuente: http://www.portalforestal.com

martes, 6 de octubre de 2009

Un Plan E para el sector forestal podría generar más de 300.000 empleos

El Colegio de Ingenieros de Montes de Madrid estima que una inversión pública en el sector forestal similar a la del Plan E generaría más de 300.000 empleos, sobre todo en el sector público.


Esta es una de la conclusiones de la jornada ”El monte como yacimiento de empleo”, que se ha celebrado hoy con el objetivo de analizar el empleo que genera el sector forestal en la actualidad y sus posibilidades en el futuro.

Los ingenieros han estimado que con un Plan F -como alternativa al Plan E puesto en marcha por el Gobierno para incentivar el empleo- y a través de la inversión de 11.000 millones de euros se podrían repoblar 1,8 millones de hectáreas y realizar tratamientos silvícolas sobre otros 2,75 millones, con lo que se generarían unos 302.500 puestos de trabajo.

El decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Carlos del Álamo, ha explicado que ”las inversiones que se hagan en el sector forestal español no sólo tienen carácter productivo” porque los bosques también son activos generadores de servicios.

Algunos de estos servicios son difícilmente cuantificables como el paisaje, la biodiversidad, la fijación de dióxido de carbono, la lucha contra la desertificación o la calidad del agua y del aire, entre otros.

Del Álamo ha insistido en la capacidad que tiene este sector de generar empleo no sólo en las actividades tradicionales como la repoblación forestal y los tratamientos silvícolas, sino también en el campo de las energías renovables con el aprovechamiento del combustible forestal.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), Miguel Ángel Duralde, ha señalado que ”la gestión forestal en España está minusvalorada” y la administración pública ”tiende a improvisar” en las actuaciones del sector forestal ”sobre todo en momentos de crisis”, porque los obstáculos administrativos son menores y generan mayor número de empleos.

”La inversión que reclamamos a la administración pública no es un subsidio, es una inversión productiva que repercute en la sociedad”, ha apuntado Duralde.

Del Álamo ha asegurado que en España ”muchos montes no son rentables desde el punto de vista económico, y la sobreprotección que parece sostenible puede llegar a ser un grave problema, ya que supone el abandono de grandes superficies forestales y un mayor riesgo de incendios”.

La gestión forestal pasa desapercibida, según estos expertos, porque ”no está en la cultura de la sociedad”, a pesar de que en los últimos 20 años la superficie forestal arbolada ha pasado de 12 a 19 millones de hectáreas, que deben gestionarse ”adecuadamente”.

Fuente: http://www.espacioforestal.org

jueves, 1 de octubre de 2009

La Xunta seleccionará en dos meses los proyectos para las plantas de biomasa

Medio Rural hará en noviembre la primera criba tras obtener informes ambientales y de viabilidad energética de las candidatas para adjudicar las instalaciones en primavera
 
Las siete plantas de biomasa que el bipartito se proponía crear en Galicia para generar energía a partir de residuos forestales y contribuir a limpiar los montes serán adjudicadas en un plazo máximo de siete meses, según el secretario general de la Consellería de Economía e Industria, José Riesgo, quien ayer compareció en la comisión de energía del Parlamento gallego para responder a una pregunta del BNG y despejar cualquier duda sobre el otro concurso energético que los nacionalistas consideraban en peligro tras la entrada del Partido Popular en la Xunta.


De las 48 propuestas presentadas por empresas como Unión Fenosa, Norvento (Caixa Galicia), Ferrovial, Enel o Ence, la Consellería de Economía ha descartado seis por errores administrativos en los anteproyectos o los planes de empresa que incluyeron en sus ofertas.

Los 42 proyectos que quedan tendrán ahora que someterse al informe medioambiental de la Consellería de Medio Ambiente e Infraestruturas y también al de Medio Rural, que analizará los planes de empresa y los anteproyectos para evaluar la viabilidad de las instalaciones propuestas. El departamento que dirige Samuel Juárez será el encargado de hacer la segunda criba. La primera la hizo Industria el 22 de julio, cuando publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) que todos los proyectos presentados al concurso presentaban errores administrativos y dio a sus promotores 10 días de plazo para subsanarlos. Las iniciativas no acreditaban suficientemente su capacidad técnica o económica o contaban con un plan empresarial incompleto. Fuentes de la Consellería detallaron ayer que las seis que se quedaron fuera renunciaron a modificar sus proyectos o volvieron a presentarlos con deficiencias.

La Xunta cuenta con adjudicar la construcción de las siete plantas entre marzo y abril de 2010, una vez obtenida la "propuesta de prelación" de Medio Rural, con lo que parece poco probable que los complejos empiecen a generar electricidad antes de 2011.

El decreto que regula el concurso fue aprobado en noviembre del año pasado por la entonces Consellería de Innovación e Industria que dirigía el nacionalista Fernando Blanco. El proyecto para la creación de hasta 8 plantas de biomasa con una potencia total de 79 megavatios (MW) -10 por cada una- preveía una inversión de 131 millones de euros y 40 consignados por la Xunta y delimitaba siete "zonas de interés" para su instalación en las comarcas de Xallas-Terra de Soneira; Terra Cha-Eume; A Fonsagrada-Meira; Deza; Terra de Lemos- Chantada-Sarria; O Condado-Paradanta y Verín-A Limia, áreas, argumentaba el bipartito, en las que se generaban residuos catalogados para su uso como biomasa. Entre los 48 proyectos presentados, las empresas proponían ubicaciones como Mazaricos, As Pontes, Curtis, Ordes, Begonte, Mondoñedo, Monforte, Vilalba, O Porriño, Pantón o Carballeda de Avia.

Durante su comparecencia, José Riesgo asumió los argumentos del área nacionalista del bipartito al destacar que el aprovechamiento de la biomasa forestal no sólo produce un bien social, sino también medioambiental y energético y anunció que la Consellería de Economía e Industria pretende también obtener rendimientos de la biomasa animal (lodos procedentes de depuradoras y otros residuos) para obtener biogás y apostar por la obtención de biocombustibles.

Con las siete centrales de biomasa forestal, la Xunta no sólo pretende obtener energía eléctrica de la quema de desechos forestales, sino también térmica. El representante de Economía añadió además que el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) elabora un plan estratégico de aprovechamiento de la biomasa forestal.

La diputada del BNG Tareixa Paz destacó el papel que tendrían las centrales de biomasa en la prevención de los incendios en una doble vertiente; al reducir los residuos que quedan en el monte y los permisos de quemas controladas que pueden derivar en un fuego forestal. Riesgo aprovechó su comparecencia para aclarar que la Consellería siempre tuvo la intención de "agilizar los trámites" y nunca de echar abajo el proceso iniciado por el bipartito.

Las plantas de biomasa que funcionan en Galicia fueron promovidas por la industria forestal para aprovechamiento energético.

Fuente: http://www.laopinioncoruna.es