miércoles, 23 de diciembre de 2009

El Director Xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, ha respondido las preguntas de los internautas.

ENCONTROS DIXITAIS
Tomás Fernández-Couto.

Director Xeral de Montes
Miércoles 23 de diciembre del 2009 a las 11.00 horas
El Director Xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, ha respondido las preguntas de los internautas.


Inicio del encuentro

Bo día a todos , é unha experiencia moi interesante que espero sea útil para avanzar no coñecemento do medio forestal de Galicia.

Para cando a concentración de montes ?

A posta en marcha de agrupacións de propietarios forestais con validez xurídica para xestionar conxuntamente as súas propiedades, acadando explotacións forestais economicamente viables e ambiental e socialmente sostibles é unha prioridade dentro da política forestal deste Goberno. A concentración de montes pode ser un instrumento válido do proceso total, pero sen confundir o obxectivo final cos instrumentos necesarios para acadalo.

Que características debe reunir unha árbore para ser autóctona?

Unha árbore autóctona é aquela que pertence a unha especie presente de forma natural nos ecosistemas forestais orixinais do noso territorio.

¿Que ordes de axudas e en que prazos están previstas para o ano 2010?

Están xa tramitadas, polo procedemento anticipado de xestión, as ordes correspondentes ás accións de mellora selvícola e de restauración do potencial forestal danado polo ciclón Klaus. As ordes correspondentes á reforestación con frondosas e de terreos non agrícolas foron recentemente aprobadas con expedientes con axudas bianualizadas para os anos 2009-2010. No 2010 serán aprobadas novas ordes correspondentes a axudas bianaulizadas para os anos 2010 e 2011 xa que para as accións forestais é fundamental aproveitar as condicións de paro estacional correspondentes ao final de un ano e o comezo do seguinte.

Cando van a pasar os traballadores fixos discontinuos do SPDIF a ser fixos de todo o ano

Os traballadores fixos discontinuos empezaron cun período anual de 6 meses, que nestes momentos foi ampliado a 9 meses. Non hai ningunha decisión ao respecto tomada a curto prazo, o que non significa que non poida no futuro, dado que o sistema de defensa contra incendios estase a avaliar de forma continua, para a súa adaptación ás necesidades de cada momento.

Sendo utópicos, ¿sería posible algún día un sistema de xestión que non distinga a producción e xestión dos montes, do problema dos lumes?

Dentro da xestión forestal é necesario aplicar en cada momento as accións de defensa e prevención precisas, sendo clásicas as de prevención e defensa contra incendios forestais, e as de sanidade forestal. En cada momento o nivel de risco precisa un maior ou menor esforzo de actuación. O obxectivo de todos é que as accións de defensa contra incendios forestais requiran un ritmo decrecente no tempo, pero a realidade é a que marca as pautas.

Buenos días Tomas. En la última campaña electoral se hicieron multiples promesas de plantar millones de arboles en toda España y con los resultados de las urnas se olvido el compromiso. Muchos de los que hemos estudiado ingenieria forestal nos haciamos ilusiones de encontrar trabajo y ahora vemos que no hayla más mínima oportunidad. ¿Crees que el nuevo gobierno de la Xunta emprenderá alguna acción al respecto y podremos encontrar trabajo?

Como ben sabes, os inventarios forestais realizados no territorio galego sistematicamente reflicten un incremento continuado de superficie forestal arborada para tódalas especies, de maneira especial as frondosas autóctonas. No próximo ano teremos os datos do 4º inventario forestal nacional, no que penso que este incremento continuará a verse reflectido nos datos. Por outra banda, sería ilusorio pensar que a actual crise non afectaría ao sector forestal. Ademais, Galicia conta cun sector forestal que poderíamos consideralo da orde do 50% do total español. Este Goberno é consciente desta realidade e estamos a traballar para que o sector siga a medrar. As medidas que proximamente poremos en marcha agardo que teñan un impacto positivo nas posibilidades que o sector ofrece aos profesionais.

¿Por que no se regula el acceso al monte para los deportistas de motos y btt en vez de prohibir el acceso al mismo?, tenemos derecho a practicar nuestro deporte porque no hacemos daño a nadie ni al medio ambiente, todo lo contrario nos preocupamos por cuidarlo.

A realidade é que a Lei básica de Montes establece o regulamento básico para estas actividades, a partires de aí todas as actividades que teñan un impacto positivo para o monte e respecten os dereitos dos propietarios forestais serán contempladas nas sucesivas regulacións forestais.

Se plantea obligar a hacer auditorias externas a las Comunidades de Montes. Todos sabemos que l funcionamiento de muchas Comunidades de Montes deja mucho por desear.

As comunidades de montes veciñais deben estar sometidas aos mesmos controis que o resto dos cidadáns, agrupacións ou organizacións. En si mesmas, non hai nada que faga pensar nun inaxeitado funcionamento sistemático de xeito que os controis correspondentes non teñen por que ser especialmente estritos.

cuando sube la madera de precio

A actual crise orixinou unha importante redución de consumos de produtos procedentes da transformación da madeira, o que provocou unha diminución da demanda de madeira. Por outra banda, a irrupción no mercado dos máis de 30 millóns de metros cúbicos afectados polo Klaus en Francia incidiu de xeito negativo. O prezo da madeira, en gran medida, irá ligado á recuperación do consumo, de feito que nos últimos meses houbo un certo repunte debido á tendencia a unha certa recuperación do mercado internacional e europeo.

La concentración parcelaria del monte, o / y la organización de la propiedad de forma que permitan explotar todos los recursos , fijar población y complementar otras rentas en el medio rural son acciones necesarias e imprescindibles, no se pueden dejar esperar más tiempo. ¿Cúal es su opinión?

Como xa indiquei nunha anterior resposta, consideramos unha prioridade por en marcha en Galicia explotacións forestais que deben ser economicamente viables e sostibles de xeito ambiental e social. A única forma de acadalas pasa en gran medida pola agrupación e xestión conxunta por parte dos propietarios ao través de figuras xurídicas societarias, de maneira que se podan acadar economías de escala. A concentración dos montes (con criterios claros forestais, non sempre coincidentes coas concentracións parcelarias tradicionais) constitúe unha ferramenta valiosa para conseguir unha adecuada seguridade xurídica nestas agrupacións, pero en si mesma non constitúe unha solución, se non forma parte dun proceso global de posta en marcha dunha explotación forestal conxunta.

¿Como ve el futuro del espacio forestal y rural sin habitantes? ¿Como es el futuro con el territorio despoblado y abandonado?

Non o vexo. O territorio galego caracterizouse tradicionalmente por unha gran ocupación do espazo e unha importante presenza da actividade humana, que modelou as paisaxes e xerou ecosistemas antrópicos que precisan da presenza do home para a súa conservación. O noso obxectivo é potenciar o peso do sector forestal en Galicia como aproveitamento dun recurso endóxeno que permita aportar renda e viabilidade á poboación rural.

La Xunta había anunciado la instalación de siete centrales térmicas de biomasa para generar electricidad ¿Por qué se aparcó ese pasó ese Plan?

Neste momento están en proceso de informe as solicitudes de centrais presentadas ao abeiro dese plan. Polo tanto, non só non está aparcado, senón que estamos a traballar no mesmo.

Cando empezaran a sair axudas para tratamentos selvícolas

Está xa tramitándose, polo procedemento anticipado de gasto, a orde de axudas correspondente ao ano 2010, polo que en breve será publicada no DOG.

¿Chegarán algunha vez a un pacto as forzas políticas deste país,para conseguir unha politica forestal a longo prazo?

A política forestal, por definición, e como ben se indica na pregunta, require longos prazos para a súa aplicación. Polo tanto, é dende todo punto desexable a maior concertación política á hora de fixar as normas e os instrumentos de dita política. No noso ánimo está a aplicación deste principio.

¿parecelle bo para este país as politicas forestais contrapostas que se aplicaron os nosos montes nos ultimos anos?

En liña coa resposta anterior, é desexable evitar variacións nos obxectivos de política forestal. Polo tanto, procuraremos o maior consenso posible na consecución deste obxectivo.

No le parece que los proyectos de ordenación de montes son en general malos, no se cumplen y que dejan de lado el pastoreo y la caza?

Os tremendos incendios forestais das décadas dos 70 e os 80 do pasado século afectaron en Galicia a decenas de miles de hectáreas de montes arborados con idades moi próximas ás de corta, privando aos propietarios deses montes da posiblidade de aproveitar a rendibilidade destas masas forestais. Por outra banda, cando vemos fotos do territorio galego en períodos anteriores a estes, desgraciadamente o que vemos son montes pelados e case sen vexetación arbórea. Nas últimas décadas, os incendios forestais continuaron a ser un importante problema para os nosos montes arborados. Malia todo isto, a superficie arborada de Galicia incrementouse de xeito importante, como reflicten os últimos inventarios forestais nacionais, e o impacto dos lumes forestais controlouse en gran medida a partires da década dos 90. Así, a falta de ordenación dos nosos montes empezou a ter importancia e nos últimos dez anos fíxose un importante esforzo de elaboración e aplicación de plans de ordenación forestal. Polo tanto, aínda que a nivel español existan montes con plans de ordenación forestal de case 200 anos de aplicación, en Galicia carecíamos de dita experiencia. Neste contexto, penso que a ordenación forestal en Galicia está desenvolvéndose de xeito adecuado, o sector está concienciado da súa necesidade, e a aplicación está mellorando de forma continuada.

Que opina vostede da situación na que estan na actualidade o Persoal Laboral de Incendios da Xunta de Galicia Fixo Discontinuo que estan nestes momentos na casa cobrando o paro, mentres que Seaga e outras empresas son contratadas con cartos da Xunta de Galicia para desenvolver labores que poderian facer perfectamente estes traballadores. ¿Non e un gasto innecesario para administración en xeral ter este persoal na casa pagandolles o desemprego e contratar persoal por terceiras empresas?

Realmente temos que distinguir o que son os recursos de persoal propio da Xunta de Galicia e o que son os recursos de investimento, sexa ou non forestal. Polo tanto, son cuestións absolutamente diferenciadas os períodos de traballo do persoal laboral propio da Xunta e o que é a execución de investimentos forestais, sexan a través de empresas forestais ou de empresas públicas, como Seaga.

Van seguir pantando O Courel de Piñeiros

No Courel, como no resto do territorio galego, existen masas forestais arboradas cuxos aproveitamentos complementan de xeito importante as rendas dos seus propietarios. Aquelas masas existentes de piñeiros están a ser xestionadas de acordo cos correspondentes plans de ordenación forestal que por suposto contemplan a reforestación dos tramos de corta e de aquelas superficies afectadas por incendios forestais. Por outra banda, creo que é importante lembrar aquí que as superficies arboradas afectadas por incendios forestais supoñen unha merma económica para os seus propietarios que en ningún caso penso que poidan estar relacionadas coa orixe destes incendios, sendo como é a actividade incendiaria considerada no noso ordenamento como unha actividade delictiva. Polo tanto, ditas accións non poden enmarcarse noutro contexto que non sexa o de absoluta normalidade. En todo caso, no Courel tamén se executan plantacións de frondosas, se melloran rexeneracións espontáneas de frondosas autóctonas, e se aplican plans de recuperación dos soutos tradicionais de castiñeiros.

cando van a erradicar os eucaliptos

A erradicación dos eucaliptais de Galicia non é un obxectivo de política forestal. Os eucaliptais supoñen un importante recurso forestal para Galicia e unha importante fonte de recursos. O que si é un obxectivo de política forestal é mellorar a xestión das masas forestais, incluíndo as de eucalipto, mellorar as accións de loita contra pragas e enfermidades, coma no resto das especies, a súa substitución por outras especies no caso daquelas plantacións por riba dos 300 metros de altitude (dado que non é un medio adecuado para o Eucaliptus globulus), e o incremento paulatino da superficie de eucalipto adicado a produción de madeira de serra. O que non se contempla é un incremento da superficie adicada aos eucaliptais.

Que opina das UXFOR?

As UXFOR constitúen unha fórmula de agrupación da propiedade forestal contemplada na Lei de Prevención e Defensa dos Incendios Forestais en Galicia. A súa natureza é administrativa e ten importantes ambigüedades no réxime xurídico aplicable á comercialización de producións e á fiscalidade, entre outras. Así como no eido da aplicación de políticas públicas de defensa contra incendios forestais teñen sentido, aínda que creo que determinados aspectos deben ser modificados, penso que unha figura xurídica de natureza administrativa, cun importante nivel de intervencionismo, non é a fórmula máis adecuada para propoñer aos propietarios forestais para que se agrupen e xestionen conxuntamente as súas propiedades, acadando explotacións economicamente viables.

Fin del encuentro

Un saúdo a tódolos internautas presentes, especialmente a aqueles que aportaron cuestións do seu interese. Penso que esta é unha interesante fórmula de contacto e relación e lamento non poder contestar a máis preguntas, polas limitacións lóxicas de tempo. En todo caso, quero aproveitar para desexar a tódalas persoas relacionadas co sector forestal galego e a todos os galegos en xeral unhas felices festas.viernes, 18 de diciembre de 2009

La Federación de Aserraderos y Rematantes de Madera de Galicia (Fearmaga), Monte Industria y el Cluster de la Madera critican Lei do Solo

La Federación de Aserraderos y Rematantes de Madera de Galicia (Fearmaga), Monte Industria y el Cluster de la Madera denunciaron que el anteproyecto de Ley del Suelo sitúa al sector "en la peor de las situaciones" al permitir que los 315 ayuntamientos de la comunidad elaboren sendas ordenanzas municipales que regulen los usos del suelo rústico directamente vinculados con el aprovechamiento forestal. En un comunicado, las tres organizaciones recordaron que las competencias sobre los montes y sus aprovechamientos forestales están restringidas a las administraciones estatal y autonómica "sin que pueda inmiscuirse la Administración local".


Precisamente, condenan que el documento pretenda reconocer esa competencia a las entidades locales, actuación que califican de "minifundismo administrativo" por considerar que favorecerá la existencia de regímenes, criterios y políticas forestales distintas en los 315 ayuntamientos. Sobre este punto, señalan que a los problemas derivados del minifundismo de la propiedad se suma éste nuevo.

Los empresarios del sector entienden que el anteproyecto de ley "se extralimita" en la regulación de la actividad forestal "especialmente en suelo rústico". Así, demandan que las actividades forestales estén sujetas "únicamente" a lo dispuesto por la legislación sectorial autonómica, que a su vez se enmarca en la ley básica estatal.

En esta línea, atribuyeron la actual situación al hecho de que no exista una ley de montes gallega consensuada entre todas las fuerzas políticas que regule las actividades forestales y defienda al sector.

Las tres organizaciones aseguraron que el sector se siente "discriminado" y que, así, a las dificultades derivadas de la crisis económicas y de la madera derribada por el ciclón 'Klaus' se suma la proliferación de ordenanzas municipales que regulan esta actividad en los municipios gallegos.

Según afirmaron, en Galicia existen más de 70 ordenanzas municipales que regulan las labores de corta, saca y transporte de la madera. Con la futura Ley del Suelo ese total ascenderá a 315.

Todo, añadieron, a fin de "llenar las arcas municipales" mediante la regulación de la actividad forestal "según convenga a cada ayuntamiento". A su juicio, lo único que se conseguirá es acabar con la principal actividad productiva en suelo rústico de protección forestal y hacer peligrar 26.000 puestos de trabajo.

Por ello, reiteraron la importancia de elaborar una ley de Montes consensuada con el sector y todas las fuerzas políticas y consideraron que la Consellería de Medio Ambiente no se debe "extralimitar" con leyes sectoriales "que no le corresponden".

Al mismo tiempo, lamentaron que la Consellería de Medio rural "no sea capaz de velar por los interés del monte gallego". "El sector gallego viene solicitando una Ley de Montes desde hace tiempo que no llega y que, cuando llegue, no podrá actuar ya en cuestiones como ésta", aseguraron.

Asimismo, reclamaron que se hagan valer las competencias sobre aprovechamientos forestales y los intereses de la actividad maderera que el Estatuto de Autonomía de Galicia y la Constitución Española le confieren en exclusiva a la Consellería de Medio Rural. En este sentido, incidieron en que se sienten discriminados frente a otros sectores económicos y consideraron que un sector estratégico para Galicia "no puede estar luchando siempre contra las trabas que pone la Administración".

jueves, 10 de diciembre de 2009

El llenado del Mediterráneo se hizo en menos de dos añosInvestigadores españoles revelan en «Nature» cómo se produjo la mayor inundación de la historia

Fue la madre de todas las inundaciones. El agua fluía desde el Atlántico a una velocidad de más de 300 kilómetros por hora sobre un canal de ocho kilómetros de ancho, 500 metros de profundidad y 200 kilómetros de largo. La descarga de agua sobre lo que hasta entonces era un enorme desierto situado a 1.500 metros de profundidad por debajo del nivel del mar alcanzó un ritmo meteórico que llegó a ser hasta 1.000 veces superior a la que genera el actual río Amazonas. Con tal avalancha, el llenado se aceleraba a una media de 10 metros por día. Ocurrió hace 5,3 millones de años, cuando las aguas del Atlántico encontraron de nuevo el camino hacia el Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar, muy probablemente debido a un hundimiento tectónico de lo que entonces era un istmo que unía a Europa con África. En menos de dos años, toda la cuenca desecada volvió a llenarse de agua para convertirse de nuevo en un mar en lo que ha sido la mayor inundación conocida nunca en la Tierra.


«Es la mayor inundación que conocemos, al menos en la Tierra», constata Daniel García-Castellanos, del Instituto Jaume Almera (CSIC), uno de los responsables de la investigación que hoy publica Nature y que demuestra que el llenado del Mediterráneo se produjo de una forma brusca, mucho más rápido de lo que hasta ahora se creía. De hecho, las estimaciones que se manejaban apuntaban a que el trasvase de las aguas se había llevado a cabo en un período de entre 10 y 10.000 años, cifra que ahora se acorta a entre varios meses y, a lo sumo, dos años. La clave radica en que los investigadores han podido hacer una estimación más exacta de las dimensiones del canal sobre el que se arrastró el agua, mucho más profundo de lo previamente calculado, desde el Atlántico. Parte del estudio que permitió una calibración más ajustada fue posible gracias a los datos facilitados por los ingenieros que trabajaban en el proyecto para la creación de un túnel que una Europa con África y que se encontraron, precisamente, con un problema inesperado: un surco de varios cientos de metros de profundidad rellenado por sedimentos poco consolidados.

En los años noventa, los geólogos y geofísicos pensaron que esa enorme erosión había sido producida por un río de gran caudal durante la desecación del Mediterráneo, pero ahora se ha demostrado que ese surco fue causado por un enorme flujo de agua procedente del Atlántico.

El trabajo podría servir ahora de apoyo para el proyecto de construcción del túnel entre Europa y África. «Nosotros creemos que sí puede servir, aunque esto es algo que ya se verá en el futuro», apunta García.

La investigación abre otras preguntas que deberán de encargarse de responder estudios posteriores y científicos de otras especialidades. Lo que queda por conocer es el efecto que podría tener sobre el clima un cambio tan enorme y abrupto del paisaje terrestre. «El Mediterráneo podría ser un laboratorio natural que nos indique cómo la tierra responde ante un impacto climático tan rápido y a tan gran escala», subraya Daniel García-Castellanos

Fuente: www.lavozdegalicia.es

martes, 8 de diciembre de 2009

Invertir en gestión forestal sostenible puede crear millones de puestos de trabajo

El sector forestal se ha visto afectado de forma severa por la crisis económica global. Sin embargo, tiene un potencial considerable para servir como catalizador en la respuesta mundial a la grave situación económica.
Invertir en gestion forestal sostenible podría significar la creación de diez millones de empleos nuevos en el mundo, según las estimaciones de la FAO.


Mientras se pierde empleo como consecuencia de la desaceleración económica, la GFS podría ser la forma de crear puestos de trabajo, "lo que ayudaría a reducir la pobreza y mejorar el medio ambiente", ha afirmado Jan Heino, Director General Adjunto de la FAO a cargo del Departamento Forestal. Varios países ya han incluido el sector forestal en sus planes para estimular la economía.Una mayor inversión en bosques puede crear empleo en gestión forestal, en el sector agroforestal y en los cultivos silvícolas. Asimismo, podría contribuir a mejorar la gestión de los incendios, el desarrollo y gestión de senderos y lugares de esparcimiento, el aumento de los espacios verdes urbanos, la plantación de nuevos bosques y la restauración de los degradados .

Una mejor gestión forestal y nuevas plantaciones de árboles podrían reducir de forma significativa la tendencia a la disminución de la cubierta forestal que sufren muchos países. También se ayudaría a reducir las emisiones de carbono derivadas del cambio de usos del suelo y podría tener un efecto potencial positivo en el cambio climático, más importante que cualquier otra iniciativa que estén considerando o planificando en la actualidad los líderes mundiales, según la FAO

lunes, 7 de diciembre de 2009

La Xunta tramitó el 96% de ayudas a propietarios de montes por el ´Klaus´

El volumen de madera afectada por el ciclón de enero ronda el millón de metros cúbicos, el 70% procede de montes privados

El 96% de las solicitudes remitidas a la Consellería de Medio Rural por unos mil propietarios forestales afectados por la madera derribada a consecuencia del ciclón Klaus están ya "procesadas". El departamento que dirige Samuel Juárez tramitó 576 expedientes, que abarcan 200.334 metros cúbicos de madera y están distribuidos entre unas 3.000 parcelas forestales.


El director xeral de Montes, Tomás Fernández Couto, explicó que las mediciones en campo rebajaron las previsiones iniciales, que apuntaban a un total de 1,2 millones de metros cúbicos dañados tras el ciclón registrado a finales de enero. El volumen de madera que, finalmente, afectaron los vientos de hasta 200 metros por hora que se dieron en la comunidad ronda el millón de metros cúbicos.

La mayor parte de esa materia prima procede de montes de titularidad privada, alrededor de 700.000 metros cúbicos -los propietarios forestales solicitaron ayudas sólo para un 29% de la madera caída en montes privados-, mientras que la restante se concentraba en superficie de gestión pública. La Administración gallega concluyó los trabajos de retirada de esos 300.000 metros cúbicos que, en casi su totalidad, ya ha vendido.

En lo que respecta a los montes privados, Fernández Couto señaló que entre un 60 y 70% de esa madera "está en ejecución de saca". En concreto, los trabajos han sido iniciados y algunos acabados en 141.176 metros cúbicos.

Su departamento tramitó 364 expedientes con maderistas, a los que la Xunta ha hecho extensivas sus ayudas para así contribuir a que la materia prima derribada pueda retirarse lo antes posible a fin de prevenir incendios forestales. En suma, el departamento que dirige Juárez dedicará 7 millones de euros a esta línea de ayudas.

Couto atribuyó el retraso en la resolución de las ayudas a los propietarios para la retirada de la madera al procedimiento administrativo articulado por el bipartito y que consideró "muy complejo", dado que, como apuntó, se demoró desde la publicación de la orden en abril hasta junio que se recibieron todas las solicitudes. El director xeral destacó, no obstante, la "agilidad" con la que se desarrollaron los trabajos, pese a coincidir con la época de máximo riesgo de incendios, informa Europa Press.