miércoles, 31 de marzo de 2010

O Comité Policial Antiincendios traballou na determinación das parroquias con alto risco de lumes forestais

Neste órgano participan representantes da Xunta, da Delegación do Goberno, da Fiscalía de Medio Ambiente e dos corpos e forzas de seguridade que operan en Galicia


O Comité Policial Antiincendios, composto por representantes da Xunta, da Delegación do Goberno, da Fiscalía de Medio Ambiente e dos corpos e forzas de seguridade que operan en Galicia, mantivo esta tarde en Santiago unha xuntanza de traballo coordinada polo director xeral de Montes da Consellería do Medio Rural, Tomás Fernández-Couto Juanas, coa asistencia do director xeral de Emerxencias e Interior da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Santiago Villanueva Álvarez.

O obxectivo do encontro foi traballar na determinación das parroquias con alto risco de incendios, analizando os datos dos últimos 10 anos, para seren incluídas nas Zonas de Alto Risco do Plan de Defensa Contra Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) 2010.

Segundo a Lei de Incendios, as Zonas de Alto Risco –que serán aprobadas por orde de Medio Rural– considéranse prioritarias na aplicación de medidas máis rigorosas de defensa contra os lumes forestais, pola especial frecuencia ou virulencia dos mesmos.

Loita contra os lumes

Por outra banda, o Comité Policial Antiincendios abordou tamén os resultados acadados no que vai de ano na loita contra os lumes forestais, así coma o dispositivo posto en funcionamento para este fin pola Consellería do Medio Rural.

Fonte: http://mediorural.xunta.es/

Resolución do 17 de marzo de 2010, da Dirección Xeral de Montes, pola que se require a mellora das solicitudes presentadas polos interesados ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 2010 as axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural.

Resolución do 17 de marzo de 2010, da Dirección Xeral de Montes, pola que se require a mellora das solicitudes presentadas polos interesados ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 2010 as axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural.

O artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, establece que se a solicitude de iniciación dun expediente non reúne os requisitos que sinala o artigo anterior e os exixidos, se é o caso, pola lexislación específica aplicable, requirirase o interesado para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou acompañe os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixer, se terá por desistido da súa petición, logo da resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42.

O artigo 10.1º da Orde do 28 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 2010 as axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural (Diario Oficial de Galicia do 5 de xaneiro), prevé que, unha vez presentada a solicitude, se revisará a súa documentación e, no caso de que conteña defectos ou omisións, o requirimento de erros da solicitude, por tratarse dun acto integrante dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido nos artigos 59.6º b), 60 e 61 da indicada Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999, farase mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará no taboleiro de anuncios e na páxina web da Consellería do Medio Rural, á cal se remitirá o texto publicado no Diario Oficial de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Requirir os solicitantes que figuran no anexo desta resolución para que nun prazo de dez días hábiles emenden a falta o acheguen os documentos que se especifican no dito anexo.

No caso de que non o fixeren así, teranse por desistidos da súa solicitude, logo da resolución que se dite para o efecto.

Santiago de Compostela, 17 de marzo de 2010.


Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Montes

viernes, 26 de marzo de 2010

La Xunta realizará mejoras en los ríos Castro y Ventoxo de Cerdedo y Forcarei para evitar situaciones de riesgo

Estas actuacións comprenden o acondicionamento e a limpeza do leito dos ríos e das súas marxes, así como a retirada e transporte de residuos, movemento de terras e a reposición de estruturas.

O Consello da Xunta na súa reunión desta mañá aprobou, a través da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, un investimento de 150.000 euros para  actuacións de emerxencia de inmediata execución nos ríos Castro e Ventoxo, nos concellos pontevedreses de Cerdedo e Forcarei. A finalidade  esta actuación é realizar obras de restauración e reposición dos leitos co obxectivo de solventar situacións de perigo como a derivada do temporal sucedido en Galicia na semana do 22 ao 28 de febreiro.
 
Graves consecuencias
 
Este suceso provocou o desbordamento destes ríos e as consecuentes inundacións, polo que se fixo preciso adoptar medidas extraordinarias e de urxente necesidade, que consistiron na execución de actuacións hidráulicas con carácter de emerxencia.
 
Estas actuacións comprenden o acondicionamento e a limpeza do leito dos ríos e das súas marxes; retirada e transporte de residuos; reparación dos problemas estruturais,especialmente a erosión en muros e as  seccións a pontes e camiños (estribos, pías, varandas); corta de árbores que invaden o leito dos ríos e revisión xeneralizada dos leitos co obxecto de solucionar os problemas xurdidos.
 
Estas obras fanse necesarias non só para darlle unha solución inmediata á problemática  xurdida, senón tamén para impedir que esta situación se agrave ou se repita nun futuro inmediato.
 
O temporal acaecido en Galicia nos últimos días do mes de febreiro provocou diversos danos nas bacías destes ríos, tanto en bens de titularidade pública como privada.
 
O elevado incremento de caudal e o arrastre de materiais procedentes das riadas e dos desprendementos causados polo forte temporal obstacularizaron o fluxo da auga a través da obra de drenaxe. Produciuse un incremento da intensidade das puntas de avenidas e unha erosión e sedimentación que descontrolaron a morfoloxía dos leitos.
 
Como consecuencia de todo isto, os ríos desbordados anegaron inmobles e núcleos de poboación enteiros e importantes danos e perdas aos intereses públicos.
 
Esta situación provocou un progresivo encoramento do contorno que o día 26 de febreiro fixo que a estrutura de drenaxe cedese, aliviando unha gran cantidade de auga.Esta auga arrastrou camiños, pontes de formigón, pontes medievais, muíños e outrasinfraestruturas, ata a praia fluvial de Cerdedo.
 
Así mesmo, provocou cúmulos de sedimentos nos leitos formados por grandes pedras,árbores, restos das pontes, dos muíños e outros elementos, co que a capacidade hidráulica dos ríos se viu moi reducida, aumentando o risco de novas inundacións.
 
PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 
  • Cruzamento N-541: limpeza do leito ao seu paso polo cruzamento da N-541
  • Esbarrela: reposición da pasarela de lousa de formigón armado e da ponte de fábrica de cachotaría.
  • Folgoso: reposición do pasal de formigón.
  • Zona minicentral: rehabilitación das tres pontes de pedra
  • Ponte Piñoa: reposicición de materiais e acondicionamento de explanada.
  • Praia fluvial: retirada de material e reposición de material
  • Limpeza dos leitos
Fonte: www.xunta.es

Unha campaña promoverá as paisaxes naturais de Pontevedra


A Concellaría de Medio Ambiente Natural lanza unha campaña de comunicación
para promocionar os valores das paisaxes naturais de Pontevedra.
A iniciativa, que leva por nome “Coñécelo? Pontevedra, naturalmente” chegará aos paneis do mobiliario urbano (Mupis) a partir da Semana Santa.


A responsable do departamento municipal, Celia Alonso Caramés, destaca que a idea é presentar imaxes de espazos naturais de Pontevedra cun enfoque artístico e buscar a sorpresa dos pontevedreses que teñen deste fermoso patrimonio natural, para moitos descoñecido, ao alcance da man e a só uns minutos do centro urbano. A intención é tamén, engade a edil, buscar un punto de orgullo por dispoñer destes espazos, que constitúen un auténtico tesouro a preservar, nun municipio con marcado carácter urbano.

Trátase dunha colección de 14 fotografías de distintos lugares sen alterar aínda pola man do home, maioritariamente situados contornas rurais e fluviais. As fotografías foron tomadas durante o ano pasado e recollen puntos como os ríos dos Gafos, Lérez, Almofrei, as pontes de Bora ou o Espazo Natural de Interese Local da Xunqueira da Gándara.

Celia Alonso destaca que ao comezar a instalación das fotografías durante a Semana Santa búscase tamén o obxectivo de chegar aos turistas e visitantes que se acheguen durante estas datas a Pontevedra, proporcionándolles así un aliciente de cara ao turismo verde e rural aproveitando a súa estancia na cidade.

A concelleira destacou os esforzos que o Concello está a facer pola preservación dos espazos naturais e especialmente os entornos fluviais e puxo como exemplo as obras de mellora das redes de saneamento para evitar verteduras, a construción de roteiros ecolóxicos ou a repoboación forestal e fluvial con especies autóctonas.

Fonte: www.concellopontevedra.es

jueves, 25 de marzo de 2010

A Xunta non vai privatizar o servizo de loita contra o lume forestal


Diante do aluvión de consultas dos medios de comunicación a partir da información publicada hoxe por Faro de Vigo, Medio Rural aclara que se contrata unha mínima parte do servizo, para reforzar o labor da propia Xunta

Usar unha asistencia técnica para estes traballos é unha práctica habitual, que ata o de agora se encomendaba a Seaga, e esta, á súa vez, encargaba a unha empresa privada especializada e solvente parte dos labores

Diante do aluvión de consultas de diferentes medios de comunicación sobre a información publicada por Faro de Vigo en relación coa loita contra os incendios forestais, e tendo en conta que a interpretación maioritaria foi a de que a “a Xunta vai privatizar este servizo”, a Consellería do Medio Rural quere aclarar e puntualizar o seguinte:


1º.- A Xunta NON vai privatizar o servizo de loita contra os lumes forestais.

2º.- O Goberno Galego ven de facer pública unha resolución pola que se anuncia a contratación, por procedemento aberto e transparente, do servizo de optimización da prevención de incendios forestais mediante a planificación estratéxica e a coordinación operativa.

3º.- Usar unha asistencia técnica para estes traballos é unha práctica habitual, que ata o de agora se encomendaba a Seaga, e que esta, á súa vez, encargaba en parte –no que atinxe aos traballos que requiren dunha maior cualificación técnica– directamente a unha empresa privada especializada e solvente. A diferenza é que agora este proceso se fai coas máximas garantías de transparencia e libre concorrencia, cunha convocatoria aberta a través da Plataforma de contratación pública de Galicia.

4º.- Esta contratación ten por obxecto reforzar e apoiar (nunca substituír) o labor que desenvolve a Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Montes, en materia de prevención e extinción de incendios forestais. Trátase –de maneira resumida– de que a empresa adxudicataria chegue a onde non pode chegar a Administración cos seus medios, en particular nos seguintes aspectos:

a) A planificación estratéxica da loita contra os incendios forestais que leva a cabo a Dirección Xeral de Montes necesita da análise e da xustificación realizada por enxeñeiros e por asesores especialistas que se encarguen de plasmar documentalmente a organización, protocolos e distribución dos recursos do plan de incendios autonómico, e de realizar todos aqueles informes técnicos relativos á prevención, investigación, e extinción de incendios no ámbito de traballo da prevención e defensa contra os incendios forestais da dirección xeral de Montes.

b) Dada a magnitude económica que supón o dispositivo de prevención e defensa, cun amplo despregamento de brigadas terrestres e vehículos dedicados á loita contra os incendios, a actuación deste medios terrestres debe avaliarse por enxeñeiros co obxecto de optimizar a metodoloxía de traballo, co estudo da evolución de determinados incendios, dende o seu inicio ata a súa finalización total, para detectar os posibles erros cometidos e evitar que en incendios sucesivos volvan a repetirse.

c) Canto á vixilancia preventiva e coordinación dos medios aéreos, resulta imprescindible recorrer á colaboración de enxeñeiros que unifiquen e organicen uns procedementos e protocolos de traballo e actuación dos medios aéreos na Comunidade Autónoma de Galicia, tanto dos helicópteros como dos avións, sempre tendo como obxectivo principal garantir a seguridade, a eficacia e a eficiencia das aeronaves que participan nas operacións.

Todos estes labores son, en definitiva, un traballo en detalle, polo miúdo, que non tería sentido desenvolver directamente por parte da Administración Pública, xa que esta tería que dotarse duns medios desproporcionados para o fin perseguido.

5º.- O orzamento total de licitación deste contrato supera lixeiramente os 450.000 euros (a cifra de 900.000 euros incorpórase no anuncio de contratación en previsión de posibles prórrogas que non teñen por qué realizarse inicialmente), o que supón tan só o 0,45% do total dos fondos destinados pola Xunta a prevención e extinción de incendios forestais na presente campaña, que se sitúan en torno aos 100 millóns de euros. Resulta evidente, pois, que non se pode falar de privatizar cando se está a contratar unha asistencia técnica por un importe que corresponde a unha minimísima parte do total do orzamento destinado á loita contra incendios.

Fonte:ww.mediorural.xunta.es

martes, 23 de marzo de 2010

La firma Renova adquiere una parcela en el polígono de Vilapouca para crear una planta de biomasaLa empresa pontevedresa Renova Soluciones Medioambientales ha solicitado la adquisición de una parcela en el polígono industrial de Vilapouca (Forcarei) para la creación de una planta de producción de energía a partir de biomasa. La firma ha solicitado la compra de una parcela de 5.080 metros cuadrados que le será adjudicada en la próxima junta de gobierno del Concello de Forcarei, tal como acordó ayer la mesa de valoración de las ofertas presentadas al concurso para la adjudicación de 40.000 metros cuadrados de superficie disponibles en la zona de ampliación del polígono de Vilapouca.

La mesa autorizó además la venta de otras cuatro parcelas de 1.434 metros cuadrados cada una a otros tantos empresarios de Forcarei. Una de ellas había sido solicitada por Víctor y Sonia Carracedo Escariz para la instalación de un taller de piedra. Otra será para Valentín Cota Rodríguez, que pondrá en marcha un taller mecánico y de cambio de neumáticos. Por su parte, Manuel Gil Ogando ha solicitado una parcela para crear un taller de reparación y autolavado de automóviles. Por último, Amadeo Cota Roubín prevé instalar en el polígono un gimnasio.

Los solicitantes tendrán 18 meses de plazo para iniciar la construcción y tres años para rematarla. Pagarán el 50% del precio del terreno cuando la adjudicación sea oficial y la mitad restante cuando se realice la escritura notarial.

En este primer concurso, el Concello ha vendido más de un tercio de la superficie aún disponible en el polígono. Los 10.819,91 metros cuadrados vendidos le reportarán al Concello 435.625 euros.

En la ampliación del polígono quedan disponibles aún 29.784 metros cuadrados que las personas interesadas podrán solicitar directamente en el Concello -sin necesidad de concurso- hasta el mes de marzo del próximo año. En adelante, si hubiese alguna parcela libre, habría que concurrir a un segundo concurso con un nuevo pliego de condiciones para poder realizar la compra.

En la ampliación del polígono se habían vendido ya otras cuatro parcelas: la de la planta de silicio de ABCR Labs y otras tres para Ferretería Soutelana y para dos empresas de Madrid, una de las cuales creará una planta de distribución. Las tres últimas serán escrituradas el lunes, con lo que podrán iniciar las obras.

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es

lunes, 22 de marzo de 2010

Manifiesto Dia Forestal MundialLa industria de la madera gallega, representada por la Federación de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia (Fearmaga), Monte Industria, y el Cluster da Madeira de Galicia (CMA), se suma al manifiesto en defensa de la certificación forestal promovido a nivel estatal por FSC-España.

El manifiesto considera que, en un contexto de crisis ambiental y económica en el segundo país de la UE en superficie forestal, es esencial impulsar el uso de la madera como material en la construcción, en la rehabilitación de viviendas y en la decoración, así como el uso del corcho, el papel y de la resina frente a otros productos más contaminantes.

Además, señala que es imprescindible el apoyo decidido de las Administraciones públicas a favor de un sector forestal que apueste por la gestión social y ambientalmente responsable de las masas forestales. Este sector debe ser considerado estratégico para impulsar el desarrollo en España, por su capacidad para generar empleo, contribuir al avance rural y a promover una industria basada en productos naturales y sostenibles.

No obstante, desde la industria de la madera de Galicia se considera imprescindible hacer un esfuerzo para que los mecanismos de implantación y seguimiento de los sistemas de certificación se adapten a la realidad forestal gallega.

Es especialmente necesaria la articulación de medidas que hagan viable la certificación de pequeñas propiedades familiares, el reconocimiento del papel social que desempeñan los montes vecinales en mano común y que no se impongan a los productores gallegos unas exigencias mayores de las que se le solicitan a los países potencialmente competidores.

 

viernes, 19 de marzo de 2010

Este domingo comeza en Galicia a tempada de pesca 2010

O director xeral de Conservación da Natureza
 visitará dous coutos preto de Santiago, para supervisar o inicio da campaña

Medio Rural editou unha completa guía informativa,
dispoñible on line, coas principais novidades deste ano

Pasado mañá domingo comeza oficialmente a tempada de pesca 2010, de acordo coa normativa que regula esta actividade e cuxas competencias corresponden á Consellería do Medio Rural. Con este motivo, o director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García-Borregón, visitará os coutos de Chaián, no río Tambre (no límite entre os concellos de Santiago e Trazo), e de Sigüeiro, no tamén coruñés municipio de Oroso, para supervisar este inicio da campaña.

Como é tradicional, antes do inicio formal da campaña a Xunta editou unha completa guía informativa coas principais novidades deste ano, así como con diferentes datos sobre tipos e prezos das licencias, períodos hábiles, modalidades, horarios, tramos, etc.

Este folleto está dispoñible en internet (en formato pdf), na web de Medio Rural, dentro do apartado de Conservación da Natureza - Pesca fluvial - A pesca fluvial en Galicia.

Novidades

As principais novidades desta tempada son o establecemento de novos tramos libres de pesca sen morte nos ríos Avia, Belelle, Iso, Ladroíl, Lor, Navea-Queixa e Támega; a apertura dos coutos de Caldas de Reis e Ponte Arnelas; un novo tramo de pesca sen morte no couto de Caldas de Reis e outro de iguais características no río Castro, afluente do Xuvia. Tamén se permitirá a pesca se morte no couto de San Tirso (nos lotes dous –Estreitos– e tres –Louredal–) e parcialmente no lote catro do couto da Pontenova (O Cairo).

En Galicia expedíronse en 2009 un total de 90.198 licencias de pesca, nas súas diferentes modalidades (para españois, estranxeiros residentes ou cidadáns da UE; segundo as especies; para pesca a flote, etc.). Foron case catro mil menos que na tempada de 2008, na que se emitiron un total de 94.187 licencias.

Normativa

As normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada 2010 están recollidas na Orde do 3 de febreiro de 2010, publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) do 9 de febreiro.

Esta norma manterase vixente ata a publicación da correspondente á tempada do ano 2011 e nela especifícanse as normas xerais de pesca fluvial de distintas especies ictícolas (de peixes) e dos demais seres vivos que habitan as augas continentais de Galicia.

Así, establécense as épocas hábiles, tamaños mínimos das especies, cotas de captura, tipos de engado que se empregarán en cada caso e modalidades de pesca permitidas.

As especies ás que se fai referencia son: salmón, reo, troita, perca negra, saboga, anguía e lamprea, así como as especies de esteiro (robaliza, muxo, solla, etc.), para as que se fixa un réxime especial. Na devandita orde menciónanse tamén as especies vedadas en tódalas masas de auga (cangrexo de río, reñosa, espiñento e sábalo). Engádese que está vedada a anguía no río Eo.

Sobre as xornadas hábiles para a práctica da pesca, con carácter xeral decláranse os luns como inhábiles, agás festivos nacionais ou autonómicos. Nos coutos de pesca e nos tramos do río Navia compartidos con Asturias serán tamén inhábiles os xoves, agás festivos. Tamén se establece que nas zonas de desembocadura e nos encoros nos que se autoriza a pesca de ciprínidos (carpas) e perca negra durante todo o ano serán hábiles tódolos días da semana para a captura de especies distintas dos salmónidos.

Modalidades de pesca

Canto ás modalidades de pesca, como regra xeral e para tódalas especies, só se autoriza a pesca con cana, sen prexuízo da regulamentación específica da anguía, angula ou meixón, a lamprea e o cangrexo vermello americano. En tramos de río, só se permite o emprego dunha cana por persoa, a unha distancia máxima do pescador ou pescadora de tres metros e dunha sacadeira ou un lazo como elemento auxiliar.

No que atinxe á pesca sen morte, autorízase unicamente a mosca artificial nas súas distintas modalidades e a culleriña cun só anzol e sen arponciño, quedando prohibido para tódolos efectos o engado natural. Ademais, especifícase que tódalas capturas deberán ser devoltas á auga inmediatamente despois da súa extracción.

Fuente: http://mediorural.xunta.es

Herramientas selvícolas para la gestión forestal sostenible en Galicia

Titulo:
Herramientas selvícolas para la gestión forestal sostenible en Galicia

Descripción: Trátase dunha publicación de carácter técnico, que ten como principal obxectivo recompilar e difundir ferramentas silvícolas de utilidade para a xestión sostible das masas forestais de Galicia.Inclúe diversas ferramentas silvícolas  para a maioría das especies con interese comercial de Galicia, tales como curvas de calidade de estación, tarifas de cubicación con clasificación de produtos ou ecuacións de biomasa.


 Herramientas silvícolas Galicia

miércoles, 17 de marzo de 2010

Plantar un árbol para sembrar futuro

Los agentes forestales ayudaron a los niños en esta tarea

Medio centenar de alumnos del colegio San Xoán Bautista de Cerdedo
 participan en la Semana Forestal plantando 54 arbustos

En el marco de la Semana Forestal, medio centenar de alumnos del colegio de Cerdedo salieron ayer de sus aulas para plantar árboles en las inmediaciones del polígono industrial de O Sangal. En esta parcela crecerán 54 robles, cerezos, fresnos o castaños, especies a las que estos escolares brindaron ayer atención y cuidados. La actividad fue organizada con la colaboración de las consellerías de Educación y Medio Rural. Representantes de ambos departamentos acudieron a este acto, en el que los niños recibieron los expertos consejos de los agentes forestales.

 "Pegada á raíz ten que ir a terra boa". Un agente forestal del Distrito XVI presta sus conocimientos a un grupo de escolares del colegio San Xoán Bautista de Cerdedo. Le escuchan con atención y toman buena nota del consejo, aunque acto seguido parecen desvanecerse sus recomendaciones para que estos pequeños no acaben, a golpe de terrón, con la blancura de su calzado deportivo. Todo les sirve como herramienta, desde las manos a los pies, que enseguida convierten en improvisadas palas para arrastrar la tierra o en pisones para asentar el manto que habrá de arropar a los árboles que en la soleada jornada de ayer se encargaron de plantar medio centenar de alumnos del colegio público de Cerdedo.

A primera hora de la mañana estos niños salieron de las aulas y se adentraron en un monte próximo al polígono industrial de O Sangal. Allí los expertos les ayudaron a localizar el mejor lugar para plantar un total de 54 árboles, todos ellos facilitados por la Consellería de Medio Rural. Entre ellos figuran especies como el roble, el cerezo, el fresno o el castaño.

A esta plantación, organizada conjuntamente por los departamentos de Educación y Medio Rural en el marco de la Semana Forestal, acudieron los jefes territoriales de ambas consellerías, César Pérez y Gerardo Zugasti, respectivamente, el jefe del servicio de Montes en Pontevedra, Enrique Martínez, el alcalde de Cerdedo, José Balseiros, el director y profesores del colegio y diversos agentes del distrito forestal. Enrique Martínez explicó que este tipo de actividades contribuyen a concienciar a estos niños sobre la plantación de árboles y la importancia de la gestión del monte. Indicó que el monte sobrevivirá si se es capaz de conjugar su persistencia, su producción rentable –tanto económica como social– y la constancia de la misma.

La de ayer fue una hermosa y divertida mañana para estos escolares de Cerdedo. No la han pasado en las aulas pero han aprendido mucho. Hoy volverán a sentarse en sus pupitres conscientes de la importancia de mantener vivo, limpio y ordenado el monte. Sabrán que, plantando un árbol, sembraron futuro.

Fuente: www.farodevigo.es

viernes, 12 de marzo de 2010

El Grupo Ence celebrará en Pontevedra el Día Forestal Mundial

El Grupo Ence adelantará la celebración del Día Mundial Forestal del 21 al 18 de marzo. La intención de la firma pastera, que cuenta con una planta en Lourizán, es dar relieve al carácter pionero de su complejo pontevedrés. «Ha sido la provincia abanderada y pionera -explican desde Ence- en la práctica forestal en España, sobre todo, mediante actuaciones como la reforestación realizada por Daniel de la Sota entre 1927 y 1958».

Ence instalará una carpa en el Recinto Ferial el próximo día 18 con tres áreas diferenciadas. Habrá una zona informativa y divulgativa, un área institucional, donde se celebrarán los actos oficiales y la entrega de premios del concurso de carteles organizado por Ence y la Fundación Pontetec sobre el Día Mundial Forestal, así como los galardones del concurso fotográfico Una mirada al bosque, organizado por el Centro de Investigación del Eucalipto y Forestales. Una zona de juego completa la oferta.

Fuente: www.lavozdegalicia.es

lunes, 8 de marzo de 2010

Os comuneiros reprochan ao Concello de Vigo que non invista nos montes co plan E


A mancomunidade presenta alegacións ao orzamento municipal por marxinar os parques forestais

A mancomunidade de montes de Vigo cualifica de incomprensible o feito de que o Concello a través do segundo plan E non destine ningún investimento aos montes de Vigo, máxime cando ten como fin a realización de proxectos tecnolóxicos e ambientais. Entende que os montes son os grandes esquecidos do orzamento municipal deste ano, por iso é polo que decida presentar alegacións. Cre que son insuficientes para que o Concello cumpra coas obrigacións de mantemento dos parques forestais e que non permiten cumprir as promesas lanzadas pola alcaldía en varias ocasións ao longo do 2009. O presidente da entidade, Uxío González, advirte que entre os propietarios dos montes veciñais de Vigo crece o malestar porque cada unha desas promesas acabaron no esquecemento e recorda que, a pesar de contar o Concello co maior orzamento da súa historia, o investimento nos montes veciñais en man común foi a mesma de sempre, é dicir, nada.

Segundo González, dá a impresión de que non se quere recoñecer o papel fundamental dos montes periurbanos na calidade ambiental de Vigo, como demostra o rexeitamento de proxectos e o esquecemento do Concello, máis acentuado neste mandato.

Fuente: www.lavozdegalicia.es

Ence apuesta por las energías renovables y opta al concurso de biomasa de GaliciaEl grupo pastero pondrá en marcha diez nuevas
 plantas de biomasa en España en los próximos cinco años

El grupo Ence quiere convertirse en una empresa de referencia en el sector de la energía renovable y para conseguirlo ha incluido en sus planes de inversiones previstos para el quinquenio 2010-2015 la puesta en marcha de diez nuevas plantas de biomasa, según informaron ayer fuentes de la compañía.

En este contexto se incluye la participación del grupo pastero en el concurso de biomasa que promueve la Consellería de Industria en Galicia, que adjudicará cuotas de producción energética hasta sumar 80 megavatios (Mw). La resolución de este concurso, al que optan 42 proyectos, se dará a conocer previsiblemente antes del verano.

Los objetivos energéticos de Ence, revelados por la empresa, pasan por el desarrollo de las diez plantas de biomasa hasta alcanzar un potencial global de 210 Mw. La que se está ejecutando en este momento en Huelva será la de mayor capacidad, 50 Mw, el resto de las plantas producirán entre 10 y 20 Mw.

Las previsiones de la empresa son que al concluir 2010 sus instalaciones puedan estar generando 390 Mw de energía renovable con biomasa.

Para afrontar la apuesta por la energía renovable, incrementar su competitividad industrial en la fabricación de celulosa y consolidar su posición como principal gestor forestal español, el consejo de administración de Ence aprobó una ampliación de capital de algo más de 130 millones de euros.

De acuerdo con la comunicación remitida hace dos días a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) esta ampliación de realizará mediante la emisión y puesta en circulación de más de 83 millones de acciones, con un valor nominal de 0,90 euros. La operación planteada por Ence incluye el compromiso de suscripción por parte de los socios de referencia del 50% de los derechos de emisión (un total de 65 millones de euros) con derecho de suscripción preferente. El otro 50% de las emisiones será subscrito por un "sindicato" de bancos, en una actuación coordinada y asegurada por el Banco de Santander y en la que participan el BBVA y Caja Madrid. Estas acciones serán ofrecidas tanto al mercado minorista como al institucional nacional e internacional.

Balance anual

El grupo Ence, que tiene en Pontevedra (Lourizán) una de sus tres fábricas de celulosas, registró en 2009 una producción de un millón de toneladas de pasta de papel, 1,3 millones de Mw de producción eléctrica y con unos recursos forestales de 80.000 hectáreas de propiedad repartidos por España, Portugal y Uruguay.

Fuente: www.farodevigo.es

miércoles, 3 de marzo de 2010

Tablas de precios orientativos de la madera

La Asociación Feiral de Galicia elabora tablas de precios orientativos recogidos de consultas a los selvicultores e industrias de la madera de las cuatro provincias. La última estimación corresponde a valores del mes de enero.

El precio en madera de sierra, de pino gallego y radiata, situado en cargadero de camión, fue de 26 a 31 euros metro cúbico con corteza para diámetros de 14 a 19 centímetros; de 30 a 33 para los de 20 a 29 centímetros y de 33 a 46 euros para los diámetros de más de 30 centímetros. Esos precios, con el producto situado en parque de fábrica, suben en 6, 9 y algo más de 9 euros, respectivamente.

En el caso del eucalipto de más de 35 centímetros se pagó de 38 a 45 euros el metro cúbico y algo más de ocho más en parque de fábrica, el castaño de sierra cotizó a 85-185 euros el metro cúbico y el roble a 50-90 euros, en ambos casos según usos.

El roble para leña a 36-39 euros el metro cúbico.

El eucalipto para pasta de papel cotiza 38-40 euros el metro cúbico en cargadero.

Fuente: www.lavozdegalicia.es

Los precios de la madera tocaron fondo y se vislumbra poca mejoría

Para el pino de sierra se estima un valor durante algún tiempo
entre 40 y 50 euros, puesto en fábrica

La Asociación Forestal de Galicia estima solo algún repunte y que el mejor producto es más afectado en la crisis

La crisis económica supuso durante el pasado 2009 un grave perjuicio para los propietarios, aserraderos y en general para el sector forestal y, como señala en un análisis de situación Xosé Covelo Míguez, el gerente de la unidad de comercialización de madera del Selga que es la sociedad de servicio de la Asociación Forestal de Galicia, AFG, «desgraciadamente o máis probable é que a situación siga sendo difícil ao longo do ano 2010». En todo caso acabó un año de parálisis, de pérdida de poder adquisitivo, de precios mínimos y donde se operó con madera del Klaus que, mayoritariamente, esta madera ya está cortada y procesada, según destaca el experto. Covelo apunta una caída de precios aproximada al 50% del año anterior.


En el año en que los precios tocaron fondo el técnico de la AFG apunta, buscando alternativa de futuro la opción que se vislumbra en el mercado de la biomasa porque permitirá canalizar excedente de mercado.

Sabiendo que el año 2010 seguirá siendo difícil para el sector durante ese año se aguarda que se produzca una mejoría en las ventas de madera de puntal de pino. El técnico de la AFG asegura que ya se está produciendo y apunta que los rareos actualmente están permitiendo mantener una gestión mínima del monte por esos ingresos percibidos por los titulares forestales.

También se prevé un leve repunte del precio del eucalipto para pasta. Asimismo se apunta un incremento ligero en las compras de madera de sierra de pino pero con precios bajos durante bastante tiempo, situando el valor entre los 45 y 50 euros por tonelada puesta en fábrica.

En casos de madera de frondosa de calidad para sierra o para chapa plana «a situación parece ser pouco prometedora e bastante incerta».

Covelo apunta que la madera de alto valor es la que peor parte está llevando en esta situación de crisis y algunas empresas la sustituyen por maderas de crecimiento rápido teñidas.

lunes, 1 de marzo de 2010

Xunta e USC colaboran para achegar ao sector forestal ferramentas para a xestión sustentable dos montes galegos

O director xeral de Montes reuniuse hoxe cos coordinadores da
recompilación de traballos de investigación realizados nos últimos quince anos
 e que proximamente verán a luz  nun libro editado pola Consellería do Medio Rural

Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Montes, está a colaborar coa Universidade de Santiago (USC) no achegamento ao sector forestal de ferramentas silvícolas a prol da xestión sustentable dos montes galegos.

Neste marco de acción, o director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto Juanas reuniuse hoxe en Santiago con Alberto Rojo Alboreca e Roque Rodríguez Soalleiro, investigadores e profesores na Escola Politécnica Superior do Campus de Lugo (USC) para analizar os resultados da recompilación de investigacións realizada pola Unidade de Xestión Forestal Sustentable da devandita escola durante os últimos quince anos.

O traballo realizado será editado pola Consellería do Medio Rural baixo o título Ferramentas silvícolas para a xestión forestal sustentable en Galicia. A publicación irá acompañada dun CD con programas para aplicar as ferramentas que figuran no libro.

Investigación punteira

Trátase dunha investigación punteira, que xa espertou o interese por parte de diferentes entidades e persoas, non só do sector forestal de Galicia, senón incluso no eido internacional

Fuente: www.xunta.es

Medio Rural activa la entrada de capital privado en los montes

Una ley favorecerá la asociación de propietarios de suelo forestal

La ley de montes que prepara la Xunta pretende acabar con la fragmentación de la propiedad en Galicia, a través de una nueva figura societaria que una a los propietarios para explotar sus tierras. El sistema permitirá también la entrada de capital privado en estas tierras, tradicionalmente en manos de pequeños propietarios. Pequeños y numerosos, porque los casi dos millones de hectáreas de suelo de uso forestal en Galicia están repartidas entre 670.000 dueños privados. Menos de un 5% pertenece a administraciones públicas.

La Consellería de Medio Rural parte de que un monte así "no se puede gestionar, es inviable", como explica su titular, Samuel Juárez. En esta idea coinciden las empresas relacionadas con el sector de la madera, que ven cómo el precio del producto se encarece porque los dueños no venden -no es una actividad económica principal para casi ningún propietario-, porque en parcelas tan pequeñas no es posible conseguir un certificado de gestión forestal o porque, simplemente, es más costoso llegar al terreno con la maquinaria que el beneficio que sacan de la madera.

La idea de Medio Rural es que la figura societaria agrupe a propietarios para que, con ayuda inicial de la Xunta, puedan llevar a cabo una gestión conjunta. El papel de la Administración es fundamental para la investigación de la propiedad de las parcelas, averiguar de quién son, un proceso similar al que se hace en la concentración parcelaria, explica Juárez. En caso de que algún propietario no quisiese integrase en esta agrupación, se "movería" su parcela hacia el exterior del terreno que se va a agrupar, para que los otros propietarios sigan con el proceso. "Hay gente que tiene parcelas que no saben ni dónde están, ¿es mejor eso o tener una participación en una empresa?", se pregunta el conselleiro. El empujón inicial de la Xunta se concretaría en ayudas para arreglar los accesos a la propiedad o crear puntos de agua, así como subvenciones iniciales debido a que los rendimientos de la madera se alcanzan a muy largo plazo.

Las empresas del sector forestal podrán también convertirse en socias y aportar capital. "Conocen el sector y pueden canalizar las zonas más interesantes", defiende Juárez. "Hay grupos de inversión que están dispuestos a participar", confirma el presidente de la Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Galicia (Fearmaga), Elier Ojea, que explica que "no hay madera" porque no hay consenso entre los propietarios. Sin embargo, para el BNG esta fórmula supondría en la práctica, "desposeer" a la gente de sus parcelas de monte. "Esa es la filosofía de Medio Rural de crear riqueza, pero no para las personas sino para las grandes empresas", critica la nacionalista Tareixa Paz, portavoz de la materia en el Parlamento. "No lo entiendo", replica Ojea, "parece que estamos hablando de un vergel, pero el monte está abandonado, la inmensa mayoría está llena de maleza y no tiene rendimiento". Con esta figura en la ley, la Xunta pretende que la gestión de los montes gallegos atraiga también a compañías que aseguren el monte y lo conviertan en planes de pensiones que se invierten, a muy largo plazo, en madera.

Con Alfredo Suárez Canal como conselleiro del ramo en el bipartito, el BNG impulsó la creación de Unidades de Xestión Forestal (Uxfor), una figura similar pero "que no era un auténtico proyecto de explotación común", indica Juárez, que sí le ve validez para temas como el cuidado del monte y en la defensa contra el fuego. De otra forma lo plantea Paz, que cree que sí beneficiaba directamente a los pequeños propietarios.

En conversaciones con las cajas gallegas, en su momento, el bipartito planteaba que las entidades adelantaran los beneficios de la madera para motivar a la gente a hacer inversiones y que no tuvieran que esperar muchos años para ver el rendimiento. Ojea considera que las Uxfor pusieron encima de la mesa medidas encaminadas a conseguir que se agruparan los propietarios pero que, en la práctica, "no llegaron a salir adelante por problemas en la titularidad de la propiedad".

En tema de montes, la Xunta también está pendiente del Gobierno central. La ley estatal cuenta con una disposición transitoria que aún no ha desarrollado sobre la fiscalidad que se aplica a las propiedades de montes. Medio Rural, que está a la espera de que se resuelva antes de aprobar su propia normativa, insiste en Madrid para que se ponga en marcha y los propietarios que formen parte de la nueva figura asociativa se puedan beneficiar de una fiscalidad "especial", que "tenga en cuenta las especiales características de la inversión forestal, con plazos de beneficio muy largos".

Fuente: www.elpais.com