viernes, 14 de junio de 2013

ORDE do 3 de xuño de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención e defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013 e se convocan para o ano 2013.Establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións que os titulares de montes veciñais en man común e as súas agrupacións poderán percibir para a posta en marcha de actuacións preventivas establecidas na lexislación galega sobre incendios forestais e a súa convocatoria para o ano 2013 en réxime de concorrencia competitiva.

Liña I: subvencións para o control selectivo de combustible.

Actividades subvencionables

1. A prevención engloba todas aquelas accións encamiñadas a eliminar ou reducir os riscos que poden ser causa da ocorrencia de incendios forestais e da súa propagación.

2. As actuacións que se subvencionarán nesta liña consistirán no control selectivo do combustible en devasas, faixas auxiliares de pista, rexenerado forestal natural así como na roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais, coa finalidade de reducir a carga de combustible presente no monte e crear zonas con descontinuidade horizontal e vertical, contribuíndo así a diminuír o risco de propagación de incendios forestais e a minimizar os danos causados por estes sinistros, en caso de se producir. Estes traballos realizaranse sempre dentro do ámbito territorial do monte ou montes para os cales o beneficiario solicite a subvención.

3. Os plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito conteñen as accións necesarias para a defensa contra incendios forestais e, máis alá das accións de prevención e outras medidas previstas en materia de emerxencias, inclúen a previsión e a programación integrada das intervencións das diferentes entidades implicadas no operativo contra incendios forestais.

4. Todas as iniciativas particulares de prevención e defensa deben estar articuladas e encadradas nos plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito, polo tanto as actividades subvencionables incluídas nesta liña deben estar sempre de acordo co previsto no devandito plan de prevención.

5. Dentro desta liña subvencionaranse as seguintes accións:
a) Devasas.
Consistirá na roza mecanizada do mato a feito. Non se inclúen nesta actuación as rozas en rexenerado forestal natural nin en montes cunha fracción de cabida cuberta arborizada igual ou superior ao 20 %. Son traballos que se encamiñan especificamente a romper a continuidade horizontal e vertical do combustible forestal cunha largura tal que en condicións normais deteña o lume e sirva de apoio aos medios terrestres para que nos labores de extinción realicen o ataque directo ou indirecto desde estas áreas, creando zonas estratéxicas co fin de dificultar o inicio e a propagación do lume e facilitar a defensa dos montes contra os incendios forestais. 
Estas faixas terán un largo mínimo de 16 metros e a altura do mato tras a roza non deberá superar, en xeral, os 10 cm.
No seguinte artigo descríbense as actuacións que se poderán incluír dentro das debasas.
b) Faixas auxiliares de pista.
Consistirá na eliminación nas marxes de vías e camiños forestais do estrato arbustivo e subarbustivo, ata os catro metros desde a aresta exterior da vía ou camiño, sempre que sexa tecnicamente viable. Incluirase nesta actuación a roza de noiros e/ou da plataforma cando sexa necesario.
A altura do mato tras a roza non deberá superar, en xeral, os 10 cm.
No seguinte artigo descríbense as actuacións que se poderán incluír dentro das faixas auxiliares de pista.
c) Roza en rexenerado forestal natural.
Consistirá na roza mecanizada por faixas do mato con arboredo, co obxecto de defender a masa forestal, diminuír a densidade de pés e facela viable. Esta actuación estímase nuns 2/3 da superficie do rexenerado.
A masa forestal procederá da rexeneración natural e terá un diámetro medio que non superará os 6 cm e unha densidade superior aos 5.000 pés/ha. 
A altura do mato tras a roza non deberá superar, en xeral, os 10 cm.
No seguinte artigo descríbense as actuacións que se poderán incluír dentro da roza en rexenerado forestal natural. Os prezos refírense a hectáreas de actuación.
d) Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais.
Consistirá nunha roza superficial de penetración, o rareo e a posterior eliminación dos restos acordoados en masas forestais coas características recollidas no punto c) anterior e nas que en anos anteriores se realizasen as actuacións recollidas nese punto. A roza superficial de penetración e o rareo aplicaranse nas entrefaixas, estímase nun terzo da superficie mentres que no resto da superficie, aproximadamente dous terzos, se eliminarán os restos mediante trituración.
A densidade final que hai que acadar será de entre 1.000 e 2.000 pés/ha. 
A altura do mato tras a roza non deberá superar, en xeral, os 10 cm.
No seguinte artigo descríbense as actuacións que se poderán incluír dentro da roza, e clareo nas entrefaixas de masas forestais. Os prezos refíirense a hectáreas de actuación.

6. As actuacións poderanse desenvolver de xeito manual, con rozadoras ou apeiros manuais similares, se for necesario, mantendo sempre os importes e porcentaxes máximas de subvención previstos no artigo 22.

7. A superficie mínima que se solicitará para todas as ditas actuacións será de 10 ha e a máxima de 20 ha, para expedientes con CMVMC, mancomunidades ou agrupacións de CMVMC de menos de 1.000 ha clasificadas como MVMC e de 40 ha como máximo, para expedientes en que a devandita superficie sexa maior o igual a 1.000 ha. Estes máximos poderán incrementarse ata 30 ha no primeiro caso, sempre que polo menos se soliciten 10 ha para roza mecanizada en rexenerado forestal natural e ata 60 ha, para o segundo caso, sempre que polo menos se soliciten 20 ha para roza mecanizada en rexenerado forestal natural.

Liña II: subvencións para a construción de puntos de auga.

Actividades subvencionables

1. Os puntos de auga integran as redes de defensa contra incendios forestais dos distritos.

2. Subvencionarase a construción de puntos de auga para a prevención e defensa contra incendios forestais, que se localizarán en zonas estratéxicas para a defensa dos núcleos de poboación e das masas forestais, cunha orografía axeitada para a actuación dos medios do SPDCIF e garantindo a actuación rápida destes. A localización dos puntos de auga será coherente co disposto nos plans de prevención de distrito.

3. Os puntos de auga deberán cumprir polo menos coas seguintes premisas:
a) Permitirán a carga de vehículos motobomba do SPDCIF.
b) Levarán peche perimetral de seguridade e protección.
c) As dimensións mínimas dos puntos de auga serán as que figuran a continuación:
- Depósito de auga 5×4×2 m (volume útil 30 m3).
- Depósito de auga 6×4×2,5 m (volume útil 50 m3).
- Depósito de auga 7×4×2,5 m (volume útil 60 m3).

Subvencionarase un máximo dun punto de auga para expedientes con CMVMC, mancomunidades ou agrupacións de CMVMC de menos de 500 ha clasificadas e de dous puntos de auga para expedientes nos cales a devandita superficie sexa maior o igual a 500 ha.

4. Ademais, o beneficiario deberá manter operativos para a prevención e defensa contra incendios forestais estas infraestruturas durante polo menos 20 anos, polo que deberá garantir:
a) Un acceso axeitado a eles dos medios do SPDCIF.
b) Un caudal continuo e suficiente.
c) Un baleirado do depósito axeitado.
d) Manterán a zona perimetral libre de vexetación arbórea e arbustiva.

5. O uso principal destas construcións estará vinculado á prevención de incendios.

Beneficiarios:

Os titulares de montes veciñais en man común así como as súas agrupacións e mancomunidades, sempre que non incorran en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. As actuacións localizaranse en zonas de alto ou medio risco de incendios, ou sexa, que poderá abranguer todo o territorio de Galicia, conforme o disposto na Orde do 18 de abril do 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal. 

No caso de agrupacións deberán facerse constar os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación. Cando se trate de agrupacións sen personalidade, deberán facerse constar expresamente, tanto na solicitude coma na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como a porcentaxe de subvención que percibirá cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios. En calquera caso, deberá nomearse un representante ou apoderado único da agrupación, con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiario, lle corresponden á agrupación.

Son obrigas do beneficiario:
a) Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión das subvencións.
b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determine a concesión ou o gozo da subvención.
c) Someterse ás actuacións de comprobación, que efectuará o órgano concedente ou a entidade colaboradora, se é o caso, así como a calquera outra actuación, sexa de comprobación e control financeiro, que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto autonómicos coma estatais ou comunitarios, para o cal se achegará canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.
d) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que fundamentaron a concesión da subvención. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridade a que se dite a proposta de resolución de concesión que está ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, na forma que se determine regulamentariamente, e sen prexuízo do establecido na Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos (BOE nº 150, do 23 de xuño).
f) Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, así como cantos estados contables e rexistros específicos sexan exixidos polas bases reguladoras das subvencións, coa finalidade de garantir o adecuado exercicio das facultades de comprobación e control. 
Deberase levar un sistema de contabilidade específica Feader ou ben un código contable adecuado onde se rexistren as transaccións relativas á operación, tal e como exixe o artigo 75.1.c).i) do Regulamento (CE) nº 1698/2005.
g) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.
h) Adoptar as medidas de difusión contidas no número 3 do artigo 15 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.
i) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.
j) Os beneficiarios deberán cumprir co disposto no artigo 58 e no anexo VI do Regulamento (CE) nº 1974/2006 da Comisión do 15 de decembro, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, en relación coa información e publicidade, en particular, no caso de investimentos subvencionados cun custo total superior a 50.000 € deberase colocar unha placa explicativa, e cando o custo supere os 500.000 € deberase colocar un panel publicitario. En ambos os casos figurará a descrición do proxecto, así como a bandeira europea e o lema Feader: «Europa inviste no rural».


Requisitos:


1. A superficie forestal mínima por expediente será de duascentas cincuenta hectáreas (250 ha). Para acadar a superficie as comunidades de montes veciñais en man común (en diante CMVMC) poderán formar unha agrupación, sempre que as CMVMC estean nunha mesma provincia e ademais cumpran con algún destes requisitos:
Localización nun mesmo concello.
Localización en concellos limítrofes sempre que sexan estremeiras.

2. Excepcionalmente, no caso de que a CMVMC, mancomunidade ou algunha das CMVMC que integren a agrupación estea localizada nalgún espazo declarado como zona de especial protección dos valores naturais, segundo o recollido no Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como zonas de especial protección dos valores naturais (DOG nº 69, do 12 de abril) a superficie mínima a que fai referencia o primeiro parágrafo sería de 100 ha.

As CMVMC deberán estar legalmente constituídas e regulamentariamente inscritas no Rexistro provincial de montes veciñais en man común, de acordo co disposto no artigo 57 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, para poder acceder a estas subvencións.

DOCUMENTACIÓN:

 • Subvencións para o control selectivo de combustible.
  • a) Solicitude, total e correctamente completada, segundo o anexo I. O solicitante deberá ser a CMVMC, a través do seu representante legal (presidente da CMVMC).
  • b) Fotocopia do NIF da CMVMC (en caso de agrupación, de todas as comunidades que a integran) ou mancomunidade.
  • c) Certificado tomado en asemblea xeral, asinado polo secretario, conforme autorizan ao solicitante para pedir subvencións á Consellería do Medio Rural e do Mar, para a execución das accións obxecto da solicitude.
  • d) Datos dos montes obxecto da subvención, segundo o anexo III.
  • e) Para as agrupacións: acordo dos titulares dos terreos forestais para a designación dun solicitante-representante para efectos de tramitación da subvención, segundo o anexo IV.
  • f) Declaración das subvencións solicitadas, tanto das aprobadas como das pendentes de resolución, para esta mesma finalidade, das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, ou anexo V debidamente asinado. No caso de agrupacións, cada CMVMC integrante, deberá presentar unha declaración de subvencións.
  • g) Dous exemplares do documento descritivo das actuacións. • Subvencións para a construción de puntos de auga:
  • a) Solicitude, total e correctamente completada, segundo o anexo II. O solicitante deberá ser a CMVMC, por medio do seu representante legal (presidente da CMVMC).
  • b) Fotocopia do NIF da CMVMC (en caso de agrupación, de todas as comunidades que a integran) ou mancomunidade.
  • c) Certificado tomado en asemblea xeral, asinado polo secretario, conforme autorizan o solicitante para pedir subvencións á Consellería do Medio Rural e do Mar, para a execución das accións obxecto da solicitude.
  • d) Datos dos montes obxecto da subvención, segundo o anexo III.
  • e) Para as agrupacións: acordo dos titulares dos terreos forestais para a designación dun solicitante-representante para efectos de tramitación da subvención, segundo o anexo IV.
  • f) Declaración das subvencións solicitadas, tanto das aprobadas como das pendentes de resolución, para esta mesma finalidade, das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, ou anexo V debidamente asinado. No caso de agrupacións, cada CMVMC integrante, deberá presentar unha declaración de subvencións).
  • g) Dous exemplares do documento descritivo das actuacións.


miércoles, 12 de junio de 2013

El coste de la limpieza de una hectárea de monte oscila entre los 400 y los 1.200 euros

Los trabajos de mantenimiento. Las comunidades de montes suelen hacer trabajos de mantenimiento 
en sus parcelas. Incluyen estos desbroces, podas, rareos y eliminación de brotes de ecualiptos

Como pasa con el resto del territorio, el monte gallego también es pasto del minifundio. Las parcelas comunales conviven con otras de titularidad privada, formando la trama por la que, cuando llegan el verano y los calores, el fuego campa a sus anchas con más frecuencia de la debida. Las organizaciones vecinales articuladas alrededor del monte recalcan el esfuerzo que para ellas supone mantener sus territorios lo más limpios posible. Baste un ejemplo: los comuneros de András (Vilanova) invirtieron el año pasado 25.000 euros solo en tareas de limpieza de algunas de sus parcelas. Los comuneros se quejan, sobre todo, de que su esfuerzo no sirve de nada si los propietarios particulares con los que conviven no se encargan de mantener en buen estado sus parcelas. Y es que la llama, en cuanto prende, no entiende ni de límites, ni de fronteras.

Así que, a estas alturas del año, son muchos los ciudadanos que se acuerdan de aquel trozo de monte heredado y olvidado del que son dueños y con el que, en buena parte de los casos, no saben qué hacer. Antes era una suerte poseer una parcela capaz de proporcionar alimento para los animales, leña para el invierno y algunos ingresos extra con la madera. Ahora, heredar una de esas fincas se convierte, para muchos, en un quebradero de cabeza y en una fuente de gastos.
Tanto en las zonas más urbanas como en las más rurales, abundan los carteles en los que se ofrecen brazos para limpiar montes y fincas; será cosa de la crisis. Y aunque la oferta abunda, los precios siguen siendo considerables si se tiene en cuenta que los montes exigen limpiezas periódicas. Por poner a punto una hectárea de monte se piden cantidades que pueden oscilar entre los 400 y los 1.200 euros.

La diferencia es enorme, pero tiene explicación. Hay zonas en las que los trabajos pueden realizarse con tractores y otras máquinas que aligeran las operaciones de desbroce. Obviamente, el tiempo necesario es menor y, por lo tanto, también se reduce el coste. Pero hay otras parcelas en las que, bien por la orografía, bien por la espesura de los árboles, es imposible entrar con máquina y el trabajo de limpieza debe realizarse de modo manual. Es ahí cuando los costes se disparan hasta alcanzar los 1.200 euros.

Los ciclos de la madera

Afortunadamente, explican los comuneros consultados, estas limpiezas no es preciso realizarlas todos los años. Si el clima no se vuelve loco ni hace enloquecer a la vegetación, una limpieza debería aguantar entre tres y cuatro años, apoyada eso sí por tareas de mantenimiento. Y es que, en los montes, los ciclos son más largos. También los de los ingresos. Disponer de madera para cortar lleva su tiempo: los pinos necesitan crecer entre 25 y 30 años y los ecualiptos entre 10 y 15. Por cada hectárea se producen unos 200 metros cúbicos de madera, lo que se puede traducir en unos ingresos medios que oscilarían entre los seis y los ocho mil euros, ya que los valores de mercado también han caído.


En esta coyuntura, el trueque ha vuelto al monte: hay quien, tras la consabida negociación, hace los trabajos de limpieza de zonas de arbolado y se los cobra en especies: se lleva la madera que haya que retirar.

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/

lunes, 3 de junio de 2013

Antonio de María Angulo: “Los políticos no son conscientes de lo que se juega Galicia si pierde ENCE y los eucaliptos”

El sector forestal en Galicia está atravesando un momento clave para su futuro. Antonio de María Angulo (A Coruña, 1952), ingeniero de montes y doctor ingeniero industrial, además de presidente de la Asociación Profesional de Selvicultores de Galicia (Silvanus), alerta del desastre económico que puede suponer para la comunidad gallega la marcha de ENCE de la ría de Pontevedra o darle la espalda al eucalipto. Angulo confirma que la nueva Ley de Montes, vigente sólo desde hace unos meses, camina con paso lento pero firme, y destaca la importancia de la certificación como mejor arma contra el mercado ilegal de la madera


La Ley de Montes de la Xunta sólo lleva unos meses vigente. ¿Cómo valora los efectos que ha podido tener sobre el sector forestal ?

La nueva norma tenía para nosotros una pega: aseguraba que iban a desarrollar y organizar demasiadas cosas en el futuro, y muchas quedaron pendientes. Ahora, la Administración, en estos meses, está trabajando bastante en colaboración con todo el sector y desarrollando los distintos instrumentos que se incluyeron en la ley, desde los temas de ordenación de montes, líneas de ayudas, registro de entidades... En este sentido se está avanzando de manera efectiva con todo el sector, y la Administración parece que está cumpliendo con su papel en este desarrollo.

Usted dijo hace unos años que era muy importante que la nueva Ley de Montes se aprobara por consenso de todos los partidos de la Cámara, pero salió adelante sólo con los votos del PPdeG...
En el tema forestal a largo plazo, no debería entrar tanto la cuestión política. Los ciclos políticos, de meternos con el político que está ahora y con el que venga dentro de tres años, es una cuestión muy fácil. Y este es un asunto en el que Galicia se está jugando muchísimo.