Entradas

Galicia conta co seu primeiro anuario de estatística forestal con datos sobre este sector actualizados a 2018

Imagen
Trátase do primeiro compendio publicado na nosa comunidade que contén exclusivamente datos estatísticos forestais. A elaboración deste anuario responde ao establecido pola normativa, xa que a propia Lei de montes de Galicia dedica un artigo enteiramente á estatística forestal. O grupo de traballo para a revisión do Plan Forestal de Galicia, creado no seo do Consello Forestal, estableceu unhas directrices ao respecto da importancia de dispor de estatísticas e información fiable e actualizada sobre a realidade do monte galego. O Anuario inclúe información completa e detallada sobre a estrutura da propiedade forestal, así como sobre a ordenación e xestión forestal, repoboacións, tratamentos silvícolas, loita biolóxica contra diferentes doenzas e pragas e producións forestais.

Galicia conta xa co seu primeiro Anuario de Estatística Forestal, con datos actualizados a 2018, editado pola Xunta a través da Consellería do Medio Rural. O director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Jos…

Pladiga 2019: Aprobado el plan contra los incendios

Imagen

Día Mundial do Medio Ambiente

Imagen

Plantación e coidados do souto para a produción de castaña

Imagen
Entre novembro e finais de febreiro chega a época idónea para a plantación de castiñeiros. Repasamos as recomendacións a ter en conta en aspectos como a elección do lugar, a preparación do terreo, a plantación, os primeiros coidados e as podas.

Todos os consellos están extraídos da ‘Guía de cultivo de castiñeiro para a produción de castaña’, editada polo Centro de Investigación Forestal de Lourizán, dependente da Xunta. Os autores das recomendacións que sintetizamos son Hugo Rodríguez, Manuel López, Francisco Otero e Josefa Fernández.A elección do sitio de plantación


Hai catro aspectos que condicionan a plantación dun souto: as características de clima e do chan, a disponibilidade de auga, a protección contra animais coma os cérvidos e as posibilidades de mecanización.

En canto ó clima, no norte de Galicia os soutos adoitan non superar os 600 metros de altitude pola falta de calor, en tanto no sureste de Ourense poden chegar ós 1.100 metros. En xeral, aconséllase evitar a exposición do c…

O minifundismo forestal complica a xéstion e a prevención de incendios

Imagen
O apego á terra e, debe admitirse, ao marco que define a propiedade de cada un, é unha das características que sempre estivo ligada á idiosincrasia galega, que inevitablemente está asociada coa pequena explotación e que admite poucas excepcións. De feito, a fragmentación da terra non se limita á actividade agrícola e é igualmente evidente no caso do bosque, unha atomización que non é allea á rexión, senón ao contrario e iso complica tanto a xestión das montañas como tarefas para previr os incendios forestais.
Este último queda claro trala intensa campaña que se desenvolveu nos últimos meses para cumprir coas bandas de protección que fixa o Lei de Montes. O regulamento establece a obrigación de manter as parcelas limpas e eliminar especies como piñeiros e eucaliptos nun radio de varios metros ao redor de estradas e núcleos de poboación. Un breve percorrido por calquera municipio da zona é suficiente para verificar que hai quen se atopan e quen non o fai, e que moitas veces as parcelas n…

Visor web de aproveitamentos forestais

Imagen
💻URL VISOR WEB APROVEITAMENTOS FORESTAIS💻
Galicia é unha das máis importantes potencias forestais de Europa, cunha superficie forestal arborada de máis de 1.400.000 hectáreas, o que representa o 48% de todo o territorio. Delas, máis de 120.000 corresponden a superficie forestal certificada, o que a coloca á fronte do Estado en canto a xestión forestal sostible.

O desenvolvemento rural da nosa comunidade autónoma pasa ineludiblemente polo compromiso cunha xestión que valorice o noso potencial forestal dende o punto de vista socioeconómico e ambiental.

A xestión forestal que garanta a multifuncionalidade do monte galego ten que desenvolverse dun xeito respectuoso co medio ambiente, procurar a rendibilidade económica e social beneficiosa e, ademais, marcar o camiño do futuro dos nosos bosques.

O contido deste visor de información xeolocalizada dos espazos suxeitos a algún réxime de protección ou afectados por algunha lexislación de protección do dominio público, conforme aos datos subminis…

Los pinos gallegos de alta genética llegan al monte

Imagen
Los viveros gallegos iniciaron en los últimos dos años la comercialización de planta derivada del programa de mejora genética impulsado por el Centro de Investigación Forestal de Lourizán. El sector espera ahora la inscripción de material tolerante al nematodo
Combatir el nematodo del pino, cuyo nombre científico es Bursaphelenchus xylophilus, no es tarea sencilla.Galiciaculminó en los últimos años un programa de mejora genética del pino del país (‘Pinus pinaster’) que se inició hace más de medio siglo. El Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán logró desde 2016 que tres de sus ensayos de pinos se hayan catalogado por el Ministerio como huertos de semilla de material controlado, la categoría ‘top’ en la mejora genética. Esa catalogación garantiza que las semillas de los pinos de los huerto semilleros producirán plantas que crecerán más, que serán más rectas y que tendrán menos nudos. Todo ese material está a punto para implantarse en el monte gallego.  Los viveros de la comu…