Documentacion y Legislación

Herramientas selvícolas para la gestión forestal sostenible en Galicia

Titulo:
Herramientas selvícolas para la gestión forestal sostenible en Galicia

Descripción: Trátase dunha publicación de carácter técnico, que ten como principal obxectivo recompilar e difundir ferramentas silvícolas de utilidade para a xestión sostible das masas forestais de Galicia.Inclúe diversas ferramentas silvícolas  para a maioría das especies con interese comercial de Galicia, tales como curvas de calidade de estación, tarifas de cubicación con clasificación de produtos ou ecuacións de biomasa.


 Herramientas silvícolas Galicia


Follas divulgadoras
As follas divulgadoras editadas pola Consellaría do Medio Rural teñen a misión de contribuír á difusión das campañas e medidas  adoptadas dende a Administración canto á reordenación, defensa contra incendios e posta en valor do monte galego.

Unidades de xestión forestal: Procedementos para crear unha unidade de xestión forestal, características e vantaxes destas entidades.

Redes de faixas de xestión de biomasa e incendios forestais: Faixas de xestión de biomasa, redes primarias e secundarias, zonas de alto risco e responsábeis da limpeza.

Silvicultura preventiva, ordenación de plantacións e incendios forestais: Silvicultura preventiva contra incendios forestais, descontinuidade horizontal e vertical e ordenación das plantacións.

Infraestructuras e incendios forestais: Áreas de limpeza obrigatoria en estradas, autoestradas e rede ferroviaria segundo o tipo de vía.

Vías, camiños e incendios forestais: Obrigas de limpeza nas vías e nos camiños, xustificación da necesidade e beneficios.

Permisos de queimas, usos do lume e incendios forestais: Solicitudes e permisos, tipos de queimas e teléfonos de información.

Limitacións ás actividades no monte en prevención dos incendios forestais: Índice de risco diario de incendio forestal, consellos e limitacións das actividades profesionais.

Portada e índice(127 KBytes) Descargar
Presentación(21 KBytes) Descargar
Introdución(30 KBytes) Descargar
Obxectivos do monte galego en cifras(23 KBytes) Descargar
Ámbitos do monte galego en cifras(23 KBytes) Descargar
Estrutura da información : orixe, fluxo e resultado(28 KBytes) Descargar
I - Ámbito físico-natural : Unidades de vexetación(259 KBytes) Descargar
I - Ámbito físico-natural : Uso forestal do monte arborado(17688 KBytes) Descargar
I - Ámbito físico-natural : Existencias arbóreas e arbustivas(5422 KBytes) Descargar
I - Ámbito físico-natural : Rexeneración(40 KBytes) Descargar
I - Ámbito físico-natural : Fisiografía(15794 KBytes) Descargar
I - Ámbito físico-natural : Solo(6952 KBytes) Descargar
II - Ámbito de riscos(5360 KBytes) Descargar
III - Ámbito técnico(5338 KBytes) Descargar
IV - Ámbito socioeconómico(1348 KBytes) Descargar
V - Ámbito Infraestructural(7370 KBytes) Descargar
VI - Ámbito institucional(7538 KBytes) Descargar
VII - Ámbito de valoración económica(10145 KBytes) Descargar
VIII - Comparacións(153 KBytes) Descargar
IX - Criterios e indicadores panaeuropeos de xestión sostible do bosque(131 KBytes) Descargar
X - Conclusións(26 KBytes) Descargar
Manual de Prevención contra Incendios Forestais

LEGISLACIÓN
MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN
Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común

Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

MONTESINCENDIOS

Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Decreto 105/2006, do 22 de xuño, polo que se regulan medidas relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais.

Pladiga 2017

Memoria (2 Mb)
Anexos (5.8 Mb)
Planos (66 Mb)


CAZA

Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia.

Lei 6/2006, do 23 de outubro, de modificación da Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de caza de Galicia.

Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

PESCA

Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial.

Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais.

CONSERVACION DE LA NATURALEZA

Lei 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza.

Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos galegos.

Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas.

Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catalogo Galego de Arbores Senlleiras.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes de ordenación do territorio e do litoral de Galicia.

PATRIMONIO CULTURAL

Lei 8/1995, de 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.

Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESIDUOS

Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Revisión do Plan Forestal de Galicia

Un visor web ayudará a los dueños de montes a conocer qué deben limpiar